dnes je 26.2.2024

Input:

202/1950 Sb., Nařízení o přístavním řádu pro československé vnitrozemní přístavy, platné do 31.3.1964

č. 202/1950 Zb.
[zrušené č. 26/1964 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 21. prosince 1950
o přístavním řádu pro československé vnitrozemní přístavy.
Ministr dopravy nařizuje podle § 2 odst. 2 zákona č. 152/1950 Sb., o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby:
Oddíl 1.
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
Používání přístavů a přístavních zařízení.
(1) Používati přístavů a překladišť (dále jen „přístavy“) a přístavních zařízení jest dovoleno každému v mezích ustanovení tohoto nařízení.
(2) Přístavní správa (§ 4) může podle potřeby na jednotlivých částech přístavního území povoliti jen omezený provoz nebo je pro provoz úplně uzavříti. Totéž platí o používání přístavních zařízení.
(3) Používání přístavů děje se na nebezpečí a odpovědnost použivatelů přístavů, není-li zvláštními předpisy stanoveno jinak.
§ 2.
Všeobecná povinná péče.
(1) Použivatelé přístavů jsou povinni dbát veškeré opatrnosti, aby se na přístavním území neztížil provoz, nebylo poškozeno přístavní zařízení a nedocházelo ke vzájemným poškozením.
(2) Použivatelé přístavů odpovídají za škody, které způsobili na území přístavů nebo na jejich zařízeních.
§ 3.
Výklad některých pojmů.
(1) Nebezpečným nákladem se rozumějí výbušniny, hořlaviny, žíraviny a jedy.
(2) Přistáním se rozumí každé spojení plavidla s břehem přímo (lanem, lávkou, můstkem a pod.) nebo prostřednictvím jiného plavidla s břehem již spojeného.
(3) Dnem se rozumí doba počínající půl hodiny před východem slunce a končící půl hodiny po jeho západu, nocí pak doba počínající půl hodiny po jeho západu a končící půl hodiny před jeho východem.
(4) Pokud toto nařízení nebo předpisy podle něho vydané obsahují ustanovení pro plavidla, platí i pro vory, plovoucí přístroje a plovoucí zařízení, není-li výslovně stanoveno jinak.
Oddíl 2.
Správa přístavů.
§ 4.
Přístavní správa a její působnost.
(1) Správu přístavů vykonávají krajské národní výbory.
(2) K úkolům správy přístavů patří zejména
a) pečovati o bezpečný, plynulý a hospodárný provoz přístavu,
b) bdíti nad dodržováním přístavních a plavebněbezpečnostních předpisů,
c) dbáti o to, aby přístavních zařízení bylo řádně používáno a aby s nimi bylo šetrně zacházeno,
d) vyměřovati a vybírati poplatky za používání přístavů a jejich zařízení,
e) vésti záznamy o přístavním provozu,
f) pečovati o to, aby přístavní prostory byly udržovány ve zdravotně nezávadném stavu.
(3) Pro výkon úkolů uvedených v odstavci 2 zřídí krajský národní výbor v přístavu svůj orgán (přístavní správu).
§ 5.
Pokyny přístavní správy.
Použivatelé přístavů jsou povinni říditi se pokyny, výzvami nebo příkazy přístavní správy. Jestliže uložené úkony nebyly provedeny neprodleně nebo ve stanovené lhůtě, může přístavní správa provésti nebo dáti provésti uložené úkony na účet a nebezpečí použivatele přístavu, zejména při nebezpečí v prodlení.
§ 6.
Zvláštní povinnosti použivatelů přístavů.
(1) Použivatelé přístavů jsou povinni dáti orgánům přístavní správy, jakož i plavebním orgánům veškerá vysvětlení potřebná ke splnění jejich úkolů a poskytnouti jim veškerou potřebnou pomoc.
(2) Posádky plavidel jsou povinny orgánům uvedeným v