dnes je 9.12.2023

Input:

202/1964 Sb., Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

č. 202/1964 Zb.
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1964
o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Úkoly státního plánu
(1) Hlavní úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství na rok 1965, jehož cílem je vytvářet další předpoklady pro obnovení plynulosti vztahů mezi jednotlivými odvětvími národního hospodářství a tím připravit základnu pro plnění perspektivních cílů, které stanovil XII. sjezd Komunistické strany Československa, jsou zejména tyto:
Dosáhnout dalšího rozvoje společenské výroby při důraznějším zaměření na kvalitativní stránky rozvoje národního hospodářství tak, že
a) v průmyslu bude zvýšení výroby zhruba o 5, 5 % zajištěno v podstatě růstem produktivity práce, vyšší hospodárností ve využití surovin a materiálů a využíváním zásob a vnitřních zdrojů;
b) v zemědělství bude zvýšení tržní produkce zhruba o 2, 8 % zajištěno zejména dalším zvýšením spotřeby průmyslových hnojiv a dodávek mechanizačních prostředků a uplatňováním účinných forem zainteresovanosti pracovníků;
c) investiční výstavba včetně generálních oprav dosáhne objemu 52, 9 mld. Kčs; bude urychlována výstavba rozhodujících staveb k posílení výrobně technické základny chemie, zemědělství, paliv, energetiky a dopravy;
d) maloobchodní obrat dosáhne 109, 9 mld. Kčs při postupném odstraňování nedostatku některých druhů žádaného zboží a obohacování sortimentu.
(2) Na Slovensku se zvýší celkový objem výroby v průmyslu zhruba o 9, 3 % a investiční výstavba na Slovensku dosáhne objemu 16, 7 mld. Kčs.
(3) Pro rozvoj výroby a růstu společenské produktivity práce budou vytvářeny předpoklady zdokonalováním metod plánovitého řízení národního hospodářství a rychlejším zaváděním výsledků vědy a techniky.
§ 2
Úkoly státního rozpočtu
Státní rozpočet na rok 1965 zajišťuje v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství finanční prostředky k zabezpečení plánovaných úkolů.
§ 3
Stanovení výše státního rozpočtu
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 116 202 791 000 Kčs, celkové výdaje se stanoví částkou 116 137 674 000 Kčs, takže vyplývá rozdíl příjmů a výdajů hospodaření 65 117 000 Kčs.
(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy a výdaje činí 31 517 700 000 Kčs.
§ 4
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1965.
 
Novotný v. r.
Laštovička v. r.
Lenárt v. r.
 
Příloha 1 zákona č. 202/1964 Sb.
Celkový přehled státního rozpočtu Československé socialistické republiky na rok 1965
 
Příjmy
Kčs (v tis.)
Výdaje
Kčs (v tis.)
Příjmy ze socialistického hospodářství
97 574 824
Hospodářství
54 767 648
 
 
Kulturní a sociální opatření
48 253 144
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva
14 391 800
Obrana a bezpečnost
10 272 369
Ostatní příjmy
4 236 167
Správa
2844 513
Úhrn
116 202 791
Úhrn
116 137 674
Rozdíl příjmů a výdajů hospodaření 65 117 tis. Kčs.
Úhrn rozpočtů národních výborů obsažených ve státním rozpočtu
 
Příjmy
Kčs (v tis.)
Výdaje
Kčs (v tis.)
Přímé příjmy
13 193 000
Hospodářství
9 180 500