dnes je 9.12.2023

Input:

202/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Tuzexu, akciové společnosti, k provádění některých zahraničních obchodů, platné do 31.12.1970

č. 202/1968 Zb.
[zrušené č. 163/1970 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 27. prosince 1968
o určení Tuzexu, akciové společnosti, k provádění některých zahraničních obchodů
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství:
§ 1
Tuzex, akciová společnost se sídlem v Praze (dále jen „společnost“), k jejímuž vzniku bylo uděleno státní povolení spolu se schválením stanov rozhodnutím ministerstva zahraničního obchodu v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu, ministerstvem těžkého průmyslu a ministerstvem chemického průmyslu ze dne 19. prosince 1968, se určuje k provádění zahraničního obchodu se zbožím uvedeným v § 2.
§ 2
(1) Hlavním předmětem podnikání společnosti je tuzemský i zahraniční prodej zboží všeho druhu v drobném za cizí měny.
(2) Společnost je oprávněna provádět veškerou činnost související s předmětem jejího podnikání.
§ 3
Na činnost společnosti podle této vyhlášky se vztahují předpisy platné pro provádění zahraničního obchodu.
§ 4
Tuzex, podnik zahraničního obchodu,1) se ke dni 1. ledna 1969 slučuje se společností s jejím souhlasem. Jeho majetek a závazky přecházejí na společnost, která se tak stává jeho právním nástupcem.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.
 
Ministr:
Ing. Valeš v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Viz vyhlášku ministra zahraničního obchodu č. 122/1957 Ú. l.