dnes je 3.12.2023

Input:

203/1950 Sb., Vládní nařízení o nastoupení a změnách živnostenské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti

č. 203/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. prosince 1950
o nastoupení a změnách živnostenské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Příslušný národní výbor vezme na vědomí oznámení (odpověď) o nastoupení živnostenské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, udělí pro ni povolení (koncesi, licenci) nebo dovolí, aby její výkon byl přeložen do jiné obce, jen má-li zato, že proti tomu není námitek z hospodářských důvodů nebo vůbec z důvodů obecného zájmu. Totéž platí, jde-li o zřízení vedlejšího závodu, prodejny správkárny nebo sběrny, o přeměnu pobočného závodu nebo skladu na hlavní závod, o přeložení podniku uvnitř obce, o propachtování živnosti, o rozšíření provozoven nebo o schválení provozoven nových.
(2) Národní výbor může své rozhodnutí podle odstavce 1 vázat podmínkami.
§ 2.
Dokud nebylo podle § 1 pravoplatně rozhodnuto, nesmí býti s provozování započato.
§ 3.
Národní výbory jsou povinny při provádění tohoto nařízení dbáti cílů a úkolů, které stanoví zákon o pětiletém plánu a předpisy vydané podle něho.
§ 4.
Toto nařízení platí v českých krajích a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951; provedou je všichni členové vlády.
 
Gottwald v.r.
Zápotocký v.r.
 
 
Fierlinger v.r.,
Dr. Nejedlý v.r.
též za náměstka předsedy vlády
Dr. Rais v.r.
a ministra zahraničních věcí Širokého
Kopecký v.r.
Dr. Ševčík v.r.
Kliment v.r.
arm. gen. Svoboda
v.r. Ďuriš v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Krajčír v.r.
arm. gen. Dr. Čepička v.r.
Dr. Ing. Šlechta v.r.
Dr. Gregor v.r.
Dr. Neuman v.r.
Nosek v.r.
Erban v.r.
Kopřiva v.r.
Plojhar v.r.,
Kabeš v.r.
též za ministra Petra
ing. Jankovcová v.r.