dnes je 18.4.2024

Input:

204/1949 Sb., Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o úpravě svátkového práva

č. 204/1949 Zb.
[zrušené nepriamo č. 93/1951 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 9. srpna 1949
o úplném znění zákona o úpravě svátkového práva.
Podle čl. II zákona ze dne 15. června 1949, č. 154 Sb., jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva, vyhlašuji v příloze úplné znění zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 248 Sb., o úpravě svátkového práva, jak vyplývá ze znění a doplňků provedených zákonem ze dne 7. dubna 1948, č. 78 Sb., a zákonem ze dne 15. června 1949, č. 154 Sb.
 
Nosek v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 204/1949 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1946, č. 248 Sb.,
o úpravě svátkového práva, ve znění zákonů ze dne 7. dubna 1948, č. 78 Sb., a ze dne 15. června 1949, č. 154 Sb.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
§ 1.
Státně uznanými svátky jsou: Nový rok (1. leden), Sv. tří králů (6. leden), Velký pátek, pondělí velikonoční, Nanebevstoupení Páně, pondělí svatodušní, Božího Těla, Sv. apoštolů Petra a Pavla (29. červen), Nanebevzetí Panny Marie (15. srpen), Všech Svatých (1. listopad), Neposkvrněného Početí Panny Marie (8. prosinec), Hod Boží vánoční (25. prosinec) a druhý svátek vánoční (26. prosinec).
§ 2.
Památnými dny republiky Československé jsou: 7. březen podle zákona ze dne 7. března 1946, č. 52 Sb. (narozeniny presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka), 1. květen (svátek práce), 5. červenec (sv. Cyrila a Metoděje), 6. červenec (mistra Jana Husi), 28. září (knížete sv. Václava) a 28. října jakožto státní svátek podle zákona ze dne 14. října 1919, č. 555 Sb.
§ 3.
(1) Pro státně uznané svátky a památné dny republiky Československé (§§ 1 a 2) platí ustanovení o nedělích.
(2) Okresní národní výbory učiní podle místních poměrů opatření, směřující k důstojné zevní oslavě dne 28. října.
(3) Po dobu, kdy toho vyžadují hospodářské zájmy státu a jejíž konec stanoví vláda nařízením, neplatí ustanovení o nedělích pro tyto státně uznané svátky a památné dny republiky Československé, připadnou-li na všední den: Sv. tří králů, Velký pátek, Nanebevstoupení Páně, Božího Těla, Sv. apoštolů Petra a Pavla, Nanebevzetí Panny Marie, Neposkvrněného Početí Panny Marie, 7. března a 28. září. Církevní obřady připadající na svátky a památné dny vyjmenované v předchozí větě jest - pokud překročují rozsah obřadů o všedních dnech - přeložiti na následující nebo předcházející neděli. Není-li to možno, jest zaměstnancům umožniti, aby se mohli v těchto dnech zúčastniti církevních obřadů a oslav podle svého náboženského vyznání.
(4) Dovolí-li to hospodářské zájmy státu, může vláda i před ukončením doby, uvedené v odstavci 3, větě první, nařízením stanoviti, že pro některé svátky (památné dny) - po případě i pro jednotlivé oblasti státu - platí ustanovení o nedělích.
(5) Vyžadují-li toho hospodářské zájmy státu, může vláda v době, uvedené v odstavci 3, větě první, usnesením pro jednotlivý rok stanoviti, že pro státně uznaný svátek nebo památný den, na nějž se nevztahuje ustanovení odstavce 3, neplatí v dotčeném roce ustanovení o nedělích. Za takový svátek (památný den) určí vláda zároveň náhradní volný den, pro který pak platí