dnes je 21.5.2024

Input:

205/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné účetní zásady

č. 205/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. listopadu 1946,
kterým se stanoví jednotné účetní zásady.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 1 a 2 zákona ze dne 16. května 1946, č. 116 Sb., o jednotné organisaci podnikového početnictví:
ČÁST PRVNÍ.
Úkoly jednotně organisovaného účetnictví a účetní soustava.
§ 1.
Účetnictví organisované podle tohoto nařízení musí:
a) zachycovati písemně a uspořádaně stav a změny majetku (aktiv) a kapitálu (cizího neboli pasiv a vlastního nebo čistého jmění), náklady a výnosy a zjišťovati hospodářský výsledek podniku (zisk nebo ztrátu);
b) poskytovati údaje potřebné pro hospodářské plánování a pro účely daňové a umožňovati zjišťování hospodárnosti podniků a jejich kontrolu;
c) býti v takovém vzájemném vztahu s ostatními obory podnikového početnictví, aby bylo možno kontrolovati a ověřovati jejich výsledky.
§ 2.
V podnicích se musí vésti podvojné účetnictví.
ČÁST DRUHÁ.
Obsah, povaha a druhy účetních zápisů.
§ 3.
Účetními zápisy se uspořádaně zachycují účetní jevy v podniku (účetní případy).
§ 4.
Účetní zápisy musí býti pravdivé, srozumitelné, přehledné a snadno kontrolovatelné.
§ 5.
(1) Účetní zápisy je nutno prováděti, pokud se v § 6, odst. 1 nestanoví jinak, ve dvojím sledu:
a) podle časového uspořádání účetních případů (zápisy časové neboli
chronologické) a
b) podle věcného uspořádání účetních případů (zápisy soustavné neboli systematické).
(2) Účetní zápisy podle odstavce 1 tvoří podstatu účetnictví. Musí poskytovati ve spojitosti s účetními zápisy podle ustanovení § 6, odst. 4 aspoň celkový přehled o stavu a změnách majetku a kapitálu, jakož i o nákladech a výnosech a býti východiskem k sestavení účetní závěrky (finanční účetnictví).
(3) Časové zápisy se provádějí v deníku (v denících) a nemohou se nahraditi sbírkou účetních dokladů.
(4) Soustavné zápisy se provádějí na účtech.
(5) Z časových zápisů musí býti zřejmé jednotlivé účetní případy; účetní zápisy stejnorodých účetních případů je dovoleno sbírati (sborníkovati) v obdobích nejdéle měsíčních a zachycovati pak hromadně na příslušných účtech.
§ 6.
(1) Od časového uspořádání účetních případů je dovoleno upustiti v účetních zápisech,
a) kterými se podrobněji rozvádějí nebo doplňují kterékoliv soustavné zápisy (na příklad investice, zásoby, mzdy), nebo
b) kterými se podrobněji sledují jednotlivé úseky vnitřního provozu podniku, zejména po stránce nákladové a výnosové (v provozním účetnictví).
(2) Účetní zápisy podle odstavce 1 je možno prováděti v peněžních částkách nebo v jednotkách množství; kde však druh nebo potřeba provozu toho vyžadují, je nutno prováděti je v peněžních částkách i v jednotkách množství.
(3) Generální sekretariát Hospodářské rady (dále jen „generální sekretariát“) určí v závazných směrnicích podle ustanovení § 2, odst. 1 zák. č. 116/1946 Sb. (dále jen „zákona“), zda a které druhy účetních zápisů podle odstavce 1 se musí v podnicích prováděti, po případě i způsob jejich provádění.
(4) Účetní zápisy o pohledávkách a dluzích se musí rozváděti podle jednotlivých dlužníků a věřitelů; o změnách jednotlivých pohledávek a dluhů se musí prováděti účetní zápisy též podle