dnes je 26.5.2024

Input:

205/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění předpisy o náhradě hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů

č. 205/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. prosince 1947,
jímž se mění předpisy o náhradě hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 11, odst. 1 zákona ze dne 4. července 1931, č. 131 Sb., o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech):
Čl. 1.
Vládní nařízení ze dne 22. prosince 1931, č. 217 Sb., kterým se upravuje náhrada hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1, č. 2 se nahrazuje částka 20 Kčs částkou 70 Kčs.
2. Ustanovení § 1, č. 3 zní:
„3. trval-li pobyt na cestě a v místě soudu déle než šest hodin, stravné, které činí při pobytu
do osmi hodin .............................................. 24 Kčs,
do dvanácti hodin .......................................... 40 Kčs,
delším než dvanáct hodin ................................... 80 Kčs
denně.“
3. V § 2, odst. 1, č. 1 se nahrazuje částka 30 Kčs částkou 60 Kčs a v § 2, odst. 1, č. 2 částka 50 Kčs částkou 100 Kčs.
4. V § 2 se dosavadní odstavec 2 nahrazuje těmito odstavci:
„(2) Prokáže-li přísedící, že mu vznikla újma na výdělku v částce vyšší, než kolik činí náhrada podle odstavce 1, má nárok na doplatek až do výše prokázaného ušlého výdělku.
(3) Náhrada ušlého výdělku podle odstavců 1 a 2 přísluší přísedícím ze stavu zaměstnavatelů jen potud, pokud jim byla podle zákona o přímých daních posledním pravoplatným předpisem předepsána výdělková daň z ryzího výtěžku nepřesahujícího částku 72 000 Kčs, anebo neprovozují-li podnik podrobený výdělkové dani, důchodová daň z důchodu nepřesahující částku 72 000 Kčs ročně. Zaměstnavatelé, kteří nejsou výdělečně činní, nemají nároku na náhradu podle odstavců 1 a 2.“
Čl. 2.
Zrušuje se použivatelnost vládního nařízení ze dne 17. dubna 1941, č. 193 Sb., jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 22. prosince 1931, č. 217 Sb., kterým se upravuje náhrada hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů.
Čl. 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provede je ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Dr. Kočvara v. r.
Tymeš v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Ďuriš v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Franek v. r.
Dr. Clementis v. r.
Lichner v. r.