dnes je 19.7.2024

Input:

205/1949 Sb., Vládní nařízení o změně působnosti v oboru péče o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce

č. 205/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. září 1949
o změně působnosti v oboru péče o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 1, písm. a) zákona ze dne 11. května 1949, č. 143 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
Čl. I.
Působnost, která přísluší podle § 35, odst. 1 a § 45, odst. 2 zákona ze dne 18. července 1946, č. 164 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, ministerstvu práce a sociální péče a podle § 3, odst. 3 a 7, § 4, odst. 2, § 5, § 7, odst. 1, § 9, odst. 1, - 10, odst. 3, § 11, odst. 2, § 21, odst. 1, § 24, odst. 2 a 3, § 39, § 43, odst. 1, § 45, odst. 3, § 49, odst. 1 a 4, § 52, odst. 2, § 53, § 55, odst. 1 a § 56, odst. 1 téhož zákona ministerstvu práce a sociální péče v dohodě s ministerstvem financí, přechází na státní úřady pro válečné poškozence.
Čl. II.
Působnost, která přísluší podle § 74, odst. 1, věty první zákona č. 164/1946 Sb. ministerstvu práce a sociální péče v dohodě s ministerstvem zdravotnictví, přechází na státní úřady pro válečné poškozence, které ji vykonávají v dohodě s krajským národním výborem příslušným podle místa bydliště lékařova.
Čl. III.
Působnost v odvolacím řízení stanovená v § 77 zákona č. 164/1946 Sb. se nově upravuje takto:
1. O odvoláních z rozhodnutí státního úřadu pro válečné poškozence rozhoduje ministerstvo práce a sociální péče.
2. Dospěl-li však státní úřad pro válečné poškozence k názoru, že by se odvolání mohlo vyhověti, může sám vyhověti odvolacímu návrhu a vyříditi odvolání.
3. Směřuje-li odvolání proti posouzení rozsahu a stupně poškození, předloží je státní úřad pro válečné poškozence odvolací komisi (§ 78 zákona č. 164/1946 Sb.) k podání posudku. Tímto posudkem je úřad rozhodující o odvolání vázán po věcné stránce. Je oprávněn jej přezkoumati pouze po formální stránce, je však povinen zjistiti, zda vyčerpává námitky odvolání a neodporuje obsahu spisů.
Čl. IV.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Zápotocký v. r.
Erban v. r.