dnes je 25.2.2024

Input:

205/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a pro generální opravy, platné do 31.12.1967

č. 205/1964 Zb.
[zrušené č. 22/1967 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 13.listopadu 1964
o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a pro generální opravy
Ministerstvo financí stanoví podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č.109/1964 Sb.a podle § 11 odst. 2 zákona č.83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací socialistického sektoru:
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška upravuje fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu (dále jen „výstavba“) a pro generální opravy, jsou-li dodavatel i odběratel socialistickými organizacemi.
(2) Podle této vyhlášky fakturují (převádějí částky za provedenou výstavbu a za generální opravy z investičního účtu na obratový nebo běžný účet) též investoři, realizující výstavbu nebo generální opravu ve vlastní režii.1) Ustanovení tohoto odstavce se netýká výstavby a generálních oprav prováděních ve vlastní režii stavebních bytových družstev, pro něž platí zvláštní předpisy.2)
(3) Výstavba jednotných zemědělských družstev se podle této vyhlášky fakturuje v případě, že je prováděna dodavatelským způsobem; u výstavby prováděné svépomocí se podle této vyhlášky fakturují tzv.přímé dodávky, např.speciální a řemeslnické práce stavební, jako práce truhlářské, elektroinstalatérské, pokrývačské apod.
(4) Podle této vyhlášky se fakturují:
a) projektová dokumentace pro výstavbu a pro generální opravy (dále jen „projektová dokumentace“),3) tj.úvodní projekty, jednostupňová dokumentace, alternativní řešení úvodních projektů, prováděcí projekty, projektová dokumentace pro naši výstavbu v zahraničí, projekty pro generální opravy,
b) dodávky obsažené v rozpočtech k prováděcím (dodavatelským) projektům provozních souborů,
c) dodávky obsažené v rozpočtech k prováděcím projektům objektů, jakož i generální opravy stavební,
d) ostatní práce a náklady, zahrnuté do plánu investiční výstavby, a to jak pro budované stavby, tak uskutečňované jednotlivě bez provádění stavby,
e) práce a výdaje financované z položky „jiné investice“,4)
f) generální opravy strojů a zařízení.
(5) Podle této vyhlášky fakturují dodavatelé odběrateli, jestliže tímto odběratelem je investor, a také níže uvedení poddodavatelé dodavatelům:
a) jde-li o dodávky obsažené v rozpočtech k prováděcím (dodavatelským) projektům provozních souborů a uskutečňované vyšší dodavatelskou formou - finální dodavatelé a finální poddodavatelé, popř.dodavatelé smontovaných strojů, zařízení nebo smontovaných konstrukcí,5)
b) jde-li o montážní práce obsažené v rozpočtech k prováděcím (dodavatelským) projektům provozních souborů - všichni poddodavatelé montáží,
c) jde-li o dodávky obsažené v rozpočtech k prováděcím projektům objektů - poddodavatelé dodavatelů investora s výjimkou dodavatelů výrobků,6)
d) poddodavatelé částí projektové dokumentace uvedené v odst. 4 písm. a).
(6) Dodávky v odstavci 4 neuvedené se fakturují podle zvláštních předpisů.7)
Druhy faktur
§ 2
(1) Dodávky se fakturují za podmínek stanovených touto vyhláškou
a) měsíční