dnes je 17.4.2024

Input:

206/1947 Sb., Vládní nařízení o majetkových opatřeních a o soupisu majetku a nároků podle mírové smlouvy s Maďarskem

č. 206/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. prosince 1947
o majetkových opatřeních a o soupisu majetku a nároků podle mírové smlouvy s Maďarskem.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 zákona ze dne 14. října 1947, č. 172 Sb., o opatřeních k provedení mírových smluv s Bulharskem, Finskem, Italií, Maďarskem a Rumunskem:
§ 1.
(1) Veškerý majetek, práva a zájmy, které jsou na území Československé republiky a jsou majetkem Maďarska nebo maďarských příslušníků (dále jen „maďarský majetek“), se zabavuje dnem vyhlášení tohoto zařízení ve prospěch československého státu (čl. 29, odst. 1 mírové smlouvy mezi Mocnostmi spojenými a sdruženými na straně jedné a Maďarskem na straně druhé, podepsané v Paříži dne 10. února 1947, č. 192 Sb. - dále jen „mírová smlouva“).
(2) Jakékoliv nakládání s tímto majetkem, přesahující meze běžné správy, jest přípustné pouze se souhlasem rozhodujícího finančního úřadu (§ 14, odst. 1); jinak je neplatné.
(3) Ustanovení odstavce 2 neplatí pro nakládání s majetkem konfiskovaným a s majetkem znárodněným; předpisy o majetku konfiskovaném a majetku znárodněném a působnost orgánů jimi stanovená zůstávají nedotčeny.
§ 2.
(1) K povinnému soupisu podle tohoto nařízení je přihlásiti:
a) maďarský majetek (§ 1, odst. 1), a to i když byl podroben konfiskaci, znárodněn nebo dán pod národní správu;
b) pohledávky a jiné nároky československých státních občanů a právnických osob a podobných útvarů se sídlem v Československé republice (dále jen „českoslovenští příslušníci“) a československého státu za Maďarskem a maďarskými příslušníky (dále jen „československé nároky“);
c) majetek odvlečený z území Československé republiky, který je nyní v Maďarsku nebo je držen v jiné zemi osobou podléhající maďarské pravomoci (dále jen „odvlečený majetek“ - čl. 24 mírové smlouvy);
d) pohledávky z pojistných smluv jakéhokoliv druhu, které byly uzavřeny s maďarskými pojišťovnami nebo s kterýmikoliv representacemi cizozemských pojišťoven v Maďarsku, jež působily na československém území obsazeném v letech 1938 a 1939 Maďarskem, jestliže pojistná příhoda nastala před 15. zářím 1945 a pojišťovna dosud nevyplatila nebo neplatí pojistné plnění, jakož i životní pojistky nepřihlášené podle dekretu presidenta republiky ze dne 20. října 1945, č. 95 Sb., o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů.
(2) Pro soupis maďarského majetku se zjišťuje jeho hodnota likvidační. Likvidační hodnotou se rozumí částka odpovídající výtěžku, kterého bylo nebo by pravděpodobně mohlo býti dosaženo přídělem majetkového předmětu nebo zájmu, nebo, jde-li o pohledávku (právo), jejím vybráním (realisací). Československé nároky se zjišťují jmenovitou hodnotou (kapitálový zbytek s příslušenstvím).
§ 3.
(1) Zabavení a povinnému soupisu maďarského majetku nepodléhají:
a) majetek maďarské vlády, jehož se užívá ke konsulárním nebo diplomatickým účelům;
b) majetek náležející náboženským organisacím nebo soukromým lidumilným institucím, jehož se používá k účelům náboženským nebo lidumilným;
c) majetek fysických