dnes je 22.6.2024

Input:

206/1948 Sb., Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků, platné do 31.12.1960

č. 206/1948 Zb.
[zrušené č. 166/1960 Zb.]
ZÁKON
ze dne 21. července 1948
o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Zalesňování lesní půdy.
§ 1.
(1) Vlastníci lesa jsou povinni zakládati a obnovovati lesní porosty dřevinami stanovištně vhodnými, aby nedocházelo ke snižování úrodnosti lesní půdy, aby podle možnosti byla tato úrodnost zvýšena a trvale zajištěna a aby byla trvale zaručena produkce dřeva po stránce jakostní, jakož i aby bylo zabráněno nepříznivým změnám podnebí.
(2) Lesní půda jakéhokoliv druhu nesmí býti bez souhlasu okresního národního výboru odňata svému účelu. Pokud jde o lesy ve vlastnictví nebo správě státu - vojenské správy, uděluje tento souhlas ministerstvo zemědělství na návrh ministerstva národní obrany.
(3) Lesní těžby (hlavní a přidružená), pokud nejsou přípustné podle platných lesních hospodářských plánů nebo podle § 3, odst. 2, jsou zakázány, ohrožují-li dosažení cílů uvedených v odstavci 1.
§ 2.
Dřevinami stanovištně vhodnými se rozumějí ony druhy, odrůdy nebo kříženci lesních dřevin a jejich směsi, které vyhovují místním stanovištním podmínkám a skýtají záruku, že v daných poměrech vytvoří odolné, zdárně rostoucí porosty. O lesích účelových platí dosavadní předpisy.
§ 3.
(1) Těžbou, která podle § 1, odst. 3 je zakázána, se rozumí zejména:
a) holá seč, která v témže lesním hospodářském roce a v témže lesním hospodářském celku přesahuje 0.5 ha nebo spolu s jinými holými sečemi v témže lesním hospodářském roce a v témže lesním hospodářském celku dohromady půl procenta celkové rozlohy lesního hospodářského celku,
b) vykácení části porostu, není-li tato část na nejméně 60 % svojí plochy předem přirozeně zmlazena nebo podsázena a nejsou-li zmlazení a podsadba po vykácení mateřského porostu zajištěny,
c) výběr více než 30 % hmoty, provedený jedním mýtním zásahem z porostu o plném zakmenění, jež odpovídá stanovišti.
(2) Okresní národní výbor může na hospodářsky odůvodněnou žádost povoliti výjimky z ustanovení odstavce 1. Žádost jest podati 60 dní před započetím těžby. Výjimka se pokládá v rozsahu žádosti za povolenou, nebude-li žadateli do 30 dnů ode dne podání žádosti doručeno rozhodnutí o zákazu nebo o omezení žádané těžby.
(3) Výjimky z ustanovení odstavce 1, pokud jde o lesy, které jsou ve vlastnictví nebo správě státu - vojenské správy, povoluje ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem národní obrany.
§ 4.
(1) Vlastníci lesa o výměře nad 100 ha jsou povinni zříditi a řádně udržovati lesní školky v počtu a rozloze odpovídající potřebám jejich lesa a pěstovati v nich dřeviny stanovištěm vhodné v množství, které zajišťuje splnění úkolů stanovených lesním hospodářským plánem.
(2) Prokáže-li vlastník lesa, že obnova lesních porostů jeho lesa je již jinak zaručena, může ho okresní národní výbor zprostiti povinnosti uvedené v odstavci 1.
ČÁST II.
Zalesňování nelesní půdy, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnova) rybníků.
§ 5.
(1) Pozemky, které jinak neposkytují žádný nebo