dnes je 2.12.2023

Input:

207/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních

č. 207/1964 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 19. listopadu 1964
o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
Dne 20. ledna 1964 byla v Bělehradě podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních.
Se Smlouvou vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 5. června 1964 a president republiky ji ratifikoval dne 19. června 1964. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 2. července 1964 a Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 85, odstavce 1 dne 2. srpna 1964.
K vzájemnému styku při poskytování právní pomoci byly podle ustanovení článku 4 Smlouvy pověřeny:
za Československou socialistickou republiku: ministerstvo spravedlnosti v Praze a v trestních věcech ve stadiu vyšetřování (přípravného řízení) generální prokuratura v Praze;
za Socialistickou federativní republiku Jugoslávii: sekretariát spravedlnosti Socialistické republiky Srbska v Bělehradě, sekretariát spravedlnosti Socialistické republiky Chorvatska v Záhřebu, sekretariát spravedlnosti Socialistické republiky Bosny a Hercegoviny v Sarajevu, sekretariát spravedlnosti Socialistické republiky Slovinska v Lublani, sekretariát spravedlnosti Socialistické republiky Makedonie ve Skoplji a sekretariát spravedlnosti Socialistické republiky Černé Hory v Titogradu; ve věcech extradice je příslušná pro celou Socialistickou federativní republiku Jugoslávii Svazová prokuratura v Bělehradě.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.
 
SMLOUVA
mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
Československá socialistická republiky a Socialistická federativní republika Jugoslávie
vedeny přáním rozvíjet vztahy mezi svými národy v duchu vzájemného přátelství a spolupráce a usnadnit právní styky mezi oběma zeměmi
rozhodly se uzavřít smlouvu o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních.
Za tím účelem jmenovaní zmocněnci:
za Československou socialistickou republiku
dr. Pavel Winkler,
vedoucí smluvně právního odboru ministerstva zahraničních věcí,
za Socialistickou federativní republiku Jugoslávii
prof. dr. Borislav Blagojevič,
hlavní právní poradce státního sekretariátu pro zahraniční věci,

vyměnivše si plné moci, které shledali v dobré a náležité formě, se dohodli takto:
ČÁST PRVÁ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Právní ochrana
(1) Občané jedné smluvní strany požívají na území druhé smluvní strany stejné právní ochrany v osobních a majetkových věcech jako její vlastní občané.
(2) K uplatnění svých práv a zájmů mohou občané jedné smluvní strany vystupovat před orgány druhé smluvní strany vystupovat před orgány druhé smluvní strany,