dnes je 17.4.2024

Input:

208/1948 Sb., Zákon o některých opatřeních k obnově Lidic

č. 208/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 20. července 1948
o některých opatřeních k obnově Lidic.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Do okruhu osob, uvedených v § 1, odst. 2, větě první zákona ze dne 13. září 1946, č. 187 Sb., kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic (dále jen „Společnost“), náležejí také osoby, které v souvislosti se zničením Lidic nebo Ležáků byly v koncentračních táborech nebo byly zavlečeny.
§ 2.
(1) Účelem vybudování zničených Lidic (§ 2, odst. 1 zák. č. 187/1946 Sb.) se rozumí také zřízení nových zemědělských podniků v obvodu obce Lidic na pozemcích, které nejsou nebo nebudou ve vlastnictví osob, uvedených v § 1, odst. 2, větě první zák. č. 187/1946 Sb. a v § 1; vyňaty jsou pozemky, které mohou obdělávati jejich vlastníci ze sousedních obcí.
(2) Vyžaduje-li to účel Společnosti, provede se na její návrh povinné scelování pozemků v obvodu obce Lidic podle příslušných předpisů.
§ 3.
(1) Společnost může k dosažení svého cíle upraviti (§ 4) závazky ze zápůjček, uzavřených do 10. června 1942, které jsou knihovně zajištěny na nemovitostech v obvodu obce Lidic.
(2) Pokud nejde o pohledávky proti lidickým ženám, které se vrátily z koncentračních táborů, nebo jejich dětem, je třeba k platnosti úpravy předchozího souhlasu ministerstva vnitra.
§ 4.
(1) Společnost může buď dluh vyrovnati, nebo jej převzíti, nebo převzíti jen jeho zúročení a umoření. Předmětem úpravy může býti po případě jen část dluhu. Způsob úpravy dluhu určí Společnost.
(2) Převezme-li Společnost dluh nebo jeho zúročení a umoření smlouvou s věřitelem, úrokuje a umořuje dluh podle podmínek, které sjedná s věřitelem. Úroková sazba však nesmí býti vyšší než 4,5 %, umořovací lhůta delší než 20 let a úroky z prodlení smějí býti nejvýše 5 %. Příznivější podmínky pro dlužníka sjednané původním dlužníkem nejsou převzetím dluhu nebo převzetím jeho zúročení a umoření dotčeny. Převzetím dluhu bude Společnost v rozsahu převzetí plniti závazek dlužníka na jeho místě. Převezme-li Společnost smlouvou s dlužníkem jeho dluh nebo zúročení a umoření dluhu, nastoupí na místo dlužníka v rozsahu převzetí, aniž je třeba přivolení věřitele.
(3) Směrnice o provádění úpravy dluhu, pro Společnost závazné, vydá ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvy financí a spravedlnosti.
§ 5.
(1) O úpravu dluhu může žádati jak dlužník, tak i věřitel u Společnosti do 3 měsíců ode dne vyhlášení tohoto zákona. K později podaným žádostem se nepřihlédne.
(2) Společnost zpraví o došlé žádosti neprodleně věřitele, po případě dlužníka.
(3) Na úpravu dluhu není právního nároku.
§ 6.
(1) Společnost určí se schválením ministerstva vnitra, uděleným v dohodě s ministerstvem financí, celkovou částku pro úpravu dluhů podle tohoto zákona.
(2) V mezích prostředků k tomu určených má Společnost dbáti toho, aby dluhy byly upraveny, pokud možno, rovnoměrně se zřetelem na hospodářské a sociální poměry dlužníků.
§ 7.
Při provádění úpravy dluhů je Společnost osvobozena od daně rentové. Listiny vystavené při provádění úpravy dluhů jsou osvobozeny od poplatků.
§ 8.
(1) Ve sporu, v němž se vymáhá na lidických ženách, které se vrátily z