dnes je 9.12.2023

Input:

208/1964 Sb., Vyhláška ministra financí a generálního ředitele Státní banky československé o emisních a pokladních operacích, platné do 28.2.1973

č. 208/1964 Zb.
[zrušené č. 118/1972 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
a generálního ředitele Státní banky československé
ze dne 19. prosince 1964
o emisních a pokladních operacích
Ministr financí a generální ředitel Státní banky československé stanoví podle § 12 zákona č. 84/1952 Sb., o organizaci peněžnictví, § 11 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, § 20 a 21 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje prováděcí operací s peněžními hotovostmi (dále jen „hotovost“) v emisní činnosti Státní banky československé (dále jen „banka“) a v pokladní službě socialistických organizací (dále jen „organizace“).
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na pokladní operace banky; tyto operace řídí se pokyny, které vydává ústředí banky.
§ 2
Základní ustanovení
(1) Vrcholné řízení peněžního oběhu je vyhrazeno vládě.
(2) Operativní řízení oběhu peněz, organizaci a kontrolu pokladních operací provádí jako jediný emisní ústav státu banka podle pokladního plánu, který je schvalován vládou.
(3) Úkolem banky při řízení peněžního oběhu je soustřeďovat v nejvyšší míře hotovosti a vydávat je do oběhu v souladu s potřebami národního hospodářství; k tomu banka využívá svých ekonomických nástrojů, zejména úvěru a úroku.
(4) Organizace jsou povinny dodržovat ustanovení této vyhlášky a tím i pokladní kázeň.
§ 3
Základní povinnosti organizací při provádění pokladních operací
(1) Organizace jsou především povinny:
a) neprodleně odvádět hotovosti přesahující stanovenou výši limitu pokladního zůstatku (§ 11) na svůj účet u banky nebo u jiného peněžního ústavu, a to buď přímo nebo prostřednictvím orgánů spojů (dále jen „pošta“),
b) používat hotovostí jen pro účely, pro které byly bankou, popř. jiným peněžním ústavem a poštou vydány nebo pro které byly zadrženy z přijatých hotovostí,
c) zajišťovat řádnou ochranu přepravovaných hotovostí a cenin,
d) bezpečně uschovávat hotovosti a ceniny, které mají v pokladních skříních, v jiných zabezpečených skříních a schránkách apod. (dále jen „pokladní skříň“),
e) zajišťovat ve svých pokladnách (při výběrech peněz, zadržování tržeb apod.) takovou hodnotovou skladbu peněz, aby při hotovostním styku s obyvatelstvem nedocházelo k potížím, zejména pro nedostatek drobných peněz,
f) zajišťovat účinnou kontrolu pokladních operací na základě zásady rozdělení účetní a pokladní služby,
g) dodržovat dohodnuté nebo určené termíny pro výběry peněz ze svých účtů u banky nebo jiného peněžního ústavu.
(2) Účetní a pokladní služba (odstavec 1 písm. f) musí být rozdělena u těch organizací, které zaměstnávají alespoň dva placené zaměstnance, s výjimkou prodejen, závodů veřejného stravování a provozoven služeb (dále jen „prodejny organizací a jejich složek“).
ČÁST DRUHÁ
Pokladní plán a