dnes je 26.5.2024

Input:

209/1947 Sb., Mírová smlouva s Rumunskem

č. 209/1947 Zb.
Mírová smlouva s Rumunskem.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!
DR. EDVARD BENEŠ PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, VŠEM, KTEŘÍ TENTO LIST ČÍSTI NEBO ČTOUCE SLYŠETI BUDOU, POZDRAVENÍ.
JMÉNEM SPOJENÝCH A PŘIDRUŽENÝCH MOCNOSTÍ
A
RUMUNSKA
BYLA SJEDNÁNA V PAŘÍŽI
DNE 10. ÚNORA 1947 TATO MÍROVÁ SMLOUVA:
Text v jazyce ruském a anglickém je uveden v částce 91/1947 od strany 1153.
(Překlad.)
Mírová smlouva s Rumunskem.
Svaz sovětských socialistických republik, Spojené království Velké Britannie a Severního Irska, Spojené státy americké, Australie, Běloruská sovětská socialistická republika, Kanada, Československo, Indie, Nový Zéland, Ukrajinská sovětská socialistická republika a Jihoafrická Unie, jakožto státy, které jsou ve válce s Rumunskem a činně vedly válku proti evropským nepřátelským státům značnými vojenskými silami, označované dále jako „mocnosti spojené a sdružené“, s jedné strany,

a Rumunsko se strany druhé,
hledíce k tomu, že Rumunsko, které se stalo spojencem hitlerovského Německa a zúčastnilo se po jeho boku války proti Svazu sovětských socialistických republik, Spojenému království, Spojeným státům americkým a jiným Spojeným národům, nese svůj podíl odpovědnosti za tuto válku,
že však Rumunsko 24. srpna 1944 úplně zanechalo vojenských operací proti Svazu sovětských socialistických republik, přestalo válčiti proti Spojeným národům, přerušilo styky s Německem a jeho satelity, a uzavřevši 12. září 1944 příměří s vládami Svazu sovětských socialistických republik, Spojeného království a spojených států amerických, jednajícími v zájmu všech Spojených národů, zúčastnilo se činně války proti Německu,
a že mocnosti spojené a sdružené a Rumunsko si přejí uzavříti mírovou smlouvu, která podle zásad spravedlnosti upraví ještě nevyřešené otázky podávající se z událostí shora uvedených a vytvoří základ přátelských styků mezi nimi, umožňujíc tak mocnostem spojeným a sdruženým podporovati žádost Rumunska o jeho přijetí za člena Spojených národů a o jeho přístup ke každé dohodě sjednané pod záštitou Spojených národů,
rozhodly se proto prohlásiti zakončení válečného stavu a uzavříti k tomu cíli tuto mírovou smlouvu, a ustanovily tudíž podepsané plnomocníky, kteří, předloživše své plné moci, jež byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli na těchto ustanoveních:
ČÁST I.
Hranice.
Článek 1.
Hranice Rumunska, vyznačené na mapě připojené k této smlouvě (příloha I) zůstanou takové, jaké byly 1. ledna 1941, s výjimkou rumunsko-maďarských hranic, které jsou stanovený v článku 2 této smlouvy.
Sovětsko-rumunské hranice se tudíž stanoví podle sovětsko-rumunské dohody z 28. června 1940 a sovětsko-československé dohody z 29. června 1945.
Článek 2.
Rozhodnutí vídeňské arbitráže z 30. srpna 1940 se prohlašují za nicotná. Hranice mezi Rumunskem a Maďarskem, jak byly 1. ledna 1938, se tímto obnovují.
ČÁST II.
Politické klausule.
Oddíl I.
Článek 3.
1. Rumunsko učiní všechna nutná opatření, aby všem osobám podléhajícím jeho pravomoci bylo bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství zajištěno užívání lidských práv a základních svobod, čítajíc v to svobodu projevu, tisku a publikace, vyznání, politického