dnes je 25.7.2024

Input:

209/1948 Sb., Zákon o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků, platné do 31.12.1949

č. 209/1948 Zb.
[zrušené č. 279/1949 Zb.]
ZÁKON
ze dne 19. července 1948
o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Obecní dávky a poplatky, na jichž vybírání se usnesl místní národní výbor (místní správní komise nebo správní komisař) přede dnem 1. ledna 1948 a jichž vybírání, pokud je toho třeba, bylo nebo bude příslušným orgánem (úřadem) povoleno, lze vybírati již za dobu před vyhlášením schválených (usnesených) výběrčích pravidel, a to s účinností ode dne stanoveného v uvedeném usnesení, a nebyl-li tento den v usnesení stanoven, ode dne skutečného vybírání.
§ 2.
(1) Vláda může vydávati vzorná (jednotná) pravidla pro obecní dávky a poplatky podle ustanovení § 28, odst. 5, § 35, odst. 4, § 37, odst. 2 a § 38, odst. 2 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí, s platností pro území celého státu.
(2) Ustanovení zákona ze dne 7. listopadu 1940, č. 290 Sl. z., kterým se mění některé předpisy o finančním hospodaření měst a obcí, pokud odporují ustanovení odstavce 1, se zrušují.
§ 3.
Samosprávnou dávku podle zákona ze dne 27. ledna 1944, č. 11 Sl. z., o samosprávné dávce k dani z lihu, všeobecné dani nápojové, dani z piva a k dávce ze šumivého vína, nelze vybírati za dobu ode dne 1. března 1946; avšak dávka, která byla podle něho vybrána před účinností tohoto zákona, se nevrací.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministerstvem financí.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.