dnes je 21.5.2024

Input:

209/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádí branný zákon, platné do 1.5.1958

č. 209/1949 Zb.
[zrušené č. 21/1958 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. září 1949,
jímž se provádí branný zákon.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 75 branného zákona ze dne 23. března 1949, č. 92 Sb., a podle § 1, odst. 1, písm. a) zákona ze dne 11. května 1949, č. 143 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
Oddíl I.
Odvody.
Pravidelné odvody.
§ 1.
Seznam osob, u nichž vznikne pravidelná odvodní povinnost v následujícím kalendářním roce, a branců pořizují a ostatní práce potřebné k přípravě pravidelných odvodů provádějí správci veřejných matrik a národní výbory podle předpisu, který vydá ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra.
§ 2.
(1) Osoby, které podléhají pravidelné odvodní povinnosti v následujícím kalendářním roce, jsou povinny přihlásit se každoročně v době od 1. června do 30. června předcházejícího roku (přihlašovací lhůta) ústně nebo písemně k odvodnímu soupisu.
(2) K přijímání přihlášek k odvodnímu soupisu je příslušný:
a) místní národní výbor místa trvalého pobytu,
b) pro osoby, které nemají trvalý pobyt, místní národní výbor místa, v němž meškají v přihlašovací lhůtě,
c) pro osoby, které dojíždějí z místa trvalého pobytu do jiného místa za svým zaměstnáním (do školy), místní národní výbor místa jejich zaměstnání (školy),
d) pro osoby, které trvale dlí v cizině, zastupitelský úřad, v jehož obvodě meškají.
(3) Je-li osoba, která se má přihlásit, v přihlašovací lhůtě dočasně nepřítomna nebo nemocna, může ji přihlásit její zástupce.
(4) Jde-li o osoby, které byly v přihlašovací lhůtě předběžně zatčeny, ve vyšetřovací nebo trestní vazbě, v ochranné výchově ústavní nebo v polepšovně, pracovně nebo táboře nucené práce, a nevyhověly proto přihlašovací povinnosti podle odstavce 1, oznámí správa příslušného ústavu (trestního ústavu, soudní věznice, výchovny, polepšovny nebo pracovny) nebo tábora nucené práce údaje potřebné k odvodnímu soupisu do 15. července místnímu národnímu výboru místa narození dotčených osob, při čemž zároveň poznamená, kdy budou pravděpodobně propuštěny. Jde-li o osoby narozené v cizině, oznámí uvedené údaje ústřednímu národnímu výboru v Brně.
(5) Osoby, které změní po přihlášce k odvodnímu soupisu trvalý pobyt (místo zaměstnání nebo školy), jsou povinny tuto změnu ohlásit místnímu národnímu výboru, u něhož se k obvodnímu soupisu přihlásily.
§ 3.
(1) Pravidelné odvody provádějí obvodní komise, jejichž počet stanoví krajské vojenské velitelství v dohodě s příslušným krajským národním výborem.
(2) Předsedou obvodní komise je předseda okresního národního výboru, v jehož obvodu se odvod koná, nebo zástupce jím určený. Dalšími členy komise jsou zástupce vojenské správy a důstojník zdravotnictva.
(3) Krajské vojenské velitelství a příslušný okresní národní výbor přidělí odvodní komisi potřebný personál.
(4) Odvodnímu řízení jsou přítomni též předsedové místních národních výborů obcí, z nichž jsou branci předvolání k odvodu, nebo zástupci jimi určení.
(5) Mimo osoby uvedené v odstavcích 2 až 4 a brance, kteří se dostavili k odvodu, smějí být v odvodní místnosti přítomny jen osoby, které k