dnes je 21.4.2024

Input:

209/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť, platné do 31.3.1997

č. 209/1964 Zb.
[zrušené č. 143/1998 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 18. prosince 1964
o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť
Ministr dopravy podle § 4 odst. 2 zákona č. 203/1964 Sb., o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví, a § 67 a 68 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví:
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ LETECKÁ INSPEKCE
§ 1
Zřizuje se Státní letecká inspekce se sídlem v Praze; je přímo podřízena ministerstvu dopravy.
§ 2
(1) Státní letecká inspekce vykonává působnost státního odborného dozoru v civilním letectví podle zákona č. 203/1964 Sb., o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví.
(2) Státní letecká inspekce vykonává dále působnost podle zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, a předpisů podle něho vydaných (dále jen „zákon“) v těchto věcech:
a) přiděluje civilním letadlům rejstříkovou (poznávací značku) (§ 7 zákona);
b) vyjadřuje se k zahájení sériové výroby nových typů letadel určených pro účely civilního letectví (§ 9 odst. 2 zákona);
c) vydává osvědčení o způsobilosti civilního letadla k létání a uznává platnost osvědčení vydaných cizím státem (§ 11 odst. 3 zákona);
d) schvaluje podstatné změny konstrukce draku nebo zařízení civilního letadla, které mohou způsobit změnu letových vlastností letadla nebo jeho pevnosti (§ 11 odst. 3 zákona);
e) vydává průkazy způsobilosti výkonným letcům (§ 15 zákona) a uznává za platné průkazy způsobilosti vydané nebo uznané za platné státem, v němž je letadlo zapsáno do leteckého rejstříku (§ 16 zákona);
f) povoluje užívání veřejných (dopravních) letišť ke zvláštním účelům (§ 25 odst. 2 zákona);
g) povoluje výjimky a dává souhlas v případech podle § 36 odst. 2 a 3 zákona u letů zkušebních a akrobatických;
h) provádí administrativní šetření o příčinách leteckých nehod, pokud si je v jednotlivých případech nevyhradí ministerstvo dopravy (§ 45 zákona);
ch) zkouší způsobilost cizích letadel (§ 51 zákona);
j) vede československý letecký rejstřík (§ 62 zákona);
k) rozhoduje a činí opatření v dalších věcech civilního letectví, které na ni přenese ministerstvo dopravy.
(3) Státní letecká inspekce může dočasně nebo trvale odejmout (omezit) oprávnění, průkaz způsobilosti nebo povolení vydané ve věcech uvedených v předchozím odstavci, jestliže by ponechání oprávnění, průkazu nebo povolení bylo na újmu bezpečnosti leteckého provozu nebo jiného veřejného zájmu (§ 66 zákona).
ČÁST DRUHÁ
SPRÁVA DOPRAVNÍCH LETIŠŤ
§ 3
Zřizuje se Správa dopravních letišť se sídlem v Praze; je přímo podřízena ministerstvu dopravy.
§ 4
Správě dopravních letišť přísluší ve věcech civilního letectví zejména tyto úkoly:
a) řídí a zabezpečuje civilní letecký provoz na celém státním území (§ 30 zákona);
b) obstarává výstavbu veřejných letišť určených pro pravidelnou leteckou dopravu a s nimi souvisících pozemních leteckých zařízení (§ 25, § 22 zákona), vykonává správu a provádí údržbu těchto letišť a zařízení;
c) vydává letištní řády pro veřejná letiště, která svými orgány provozuje ministerstvo dopravy (§ 26