dnes je 21.4.2024

Input:

21/1958 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádí branný zákon, platné do 30.11.1999

č. 21/1958 Zb.
[zrušené č. 351/1997 Z.z.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. května 1958,
jímž se provádí branný zákon.
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 75 branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění zákona č. 19/1958 Sb.:
Oddíl I
Odvodní řízení
Zápis k pravidelnému odvodu
§ 1
(1) Okresní vojenské správy zapisují k pravidelnému odvodu každoročně občany, kteří do 31. prosince běžného roku dovrší 18 let.
(2) Seznam 18-ti letých občanů, na něž se vztahuje pravidelná odvodní povinnost, pořizují každoročně výkonné orgány místních národních výborů, v jejichž obvodu jsou občané přihlášeni k trvalému pobytu. Seznamy občanů, kteří trvale dlí v cizině, pořizují zastupitelské úřady, v jejichž obvodu občané žijí.
(3) Způsob zpracování a předkládání seznamů, jakož i provádění změn v seznamech upraví ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra a ministra zahraničních věcí.
§ 2
(1) O tom, že se mají dostavit k zápisu, uvědomují se občané povolávacími rozkazy nebo vyhláškou.
(2) Občané podléhající zápisu jsou povinni dostavit se k němu na místo a v době stanovené v povolávacím rozkaze (vyhlášce) a prokázat svou totožnost.
(3) Za vážné příčiny, které nedovolují občanu dostavit se k zápisu, lze považovat jen
a) nemoc občana, která je podle lékařského vysvědčení překážkou, aby se dostavil,
b) jiné překážky vzniklé nezávisle na něm, které mu zabraňují dostavit se včas; o tom, však musí občan předložit potvrzení výkonného orgánu místního národního výboru nebo orgánu Veřejné bezpečnosti místa, kde překážka vznikla,
c) prozatímní vazbu, vazbu a výkon trestu odnětí svobody.

Občané jsou povinni hlásit pominutí překážek, které jim nedovolovaly dostavit se k zápisu. Zápisu se podrobí dodatečně.
(4) Všichni občané povinní zápisem podrobí se v posledních 4 týdnech před provedením zápisu rentgenologické prohlídce hrudních orgánů, popřípadě dalšímu odbornému lékařskému vyšetření. Způsob povolání k těmto lékařským vyšetřením a způsob jejich provedení upraví ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem zdravotnictví.
§ 3
(1) Zápis k pravidelnému odvodu provádí zpravidla podle místa trvalého pobytu občana, náčelník okresní vojenské správy a lékař státní zdravotní správy, kterého určí na žádost náčelníka okresní vojenské správy výkonný orgán okresního národního výboru. Zápisu jsou přítomni zástupci příslušných místních národních výborů.
(2) Výkonné orgány okresního národního výboru dodají na žádost náčelníka okresní vojenské správy prostředky potřebné k provádění lékařských prohlídek a na výpomoc lékaři vyšlou zkušenou sestru, laboranta nebo jinou vhodnou osobu a k provádění administrativních prací spojených se zápisem potřebný počet administrativních sil.
(3) Občané povinní zápisem podrobí se u zápisu lékařskému vyšetření. Na návrh lékaře stanoví náčelník okresní vojenské správy schopnost občana k vojenské činné službě.
(4) U občané naprosto neschopných k vojenské činné službě rozhodne náčelník okresní vojenské správy s konečnou platností o neschopnosti k vojenské činné službě a o vymazání z vojenské evidence. Za naprosto neschopné vojenské činné služby se považují osoby
a) bez