dnes je 3.12.2023

Input:

21/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky

č. 21/1960 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 29. prosince 1959
o Úmluvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky
Dne 30. ledna 1959 byla v Budapešti sjednána Úmluva mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky.
President republiky Úmluvu ratifikoval dne 21. října 1959 a ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 6. listopadu 1959.
Podle svého článku 35 nabyla Úmluva účinnosti dnem 1. prosince 1959.
Slovenské znění Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
ÚMLUVA
mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky
President Československé republiky a Presidiální rada Maďarské lidové republiky přejíce si dále prohloubit a rozšířit spolupráci na poli sociální politiky v duchu přátelských vztahů mezi oběma státy rozhodli se uzavřít tuto Úmluvu a za tím účelem jmenovali svými zmocněnci:
president Československé republiky
Evžena Erbana,
předsedu Státního úřadu sociálního zabezpečení,
Presidiální rada Maďarské lidové republiky
Odona Kisházi,
ministra práce,

kteří po výměně svých plných mocí, které byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli se takto:
I. Zásady spolupráce
Článek 1
Smluvní strany budou spolupracovat na poli sociální politiky a v jejím rámci na poli sociálního zabezpečení (pojištění) k rozvoji sociálního pokroku v obou státech, jakož i na poli mezinárodním.
Za tím účelem
a) příslušné orgány obou smluvních stran budou si navzájem oznamovat právní předpisy v oboru sociální politiky, zejména v oboru sociálního zabezpečení (pojištění);
b) budou si navzájem poskytovat statistické údaje vhodné pro teoretické zkoumání otázek sociální politiky a sociálního zabezpečení (pojištění);
c) budou podporovat výměnu zkušeností a vzájemné návštěvy mezi orgány a organizacemi zabývajícími se otázkami sociální politiky a sociálního zabezpečení (pojištění);
d) budou podporovat vzájemnou zotavnou péči o děti, mladistvé a pracující, prováděnou příslušnými orgány;
e) budou spolupracovat na úkolech mezinárodní sociální služby, týkajících se občanů smluvních stran, jako při opatřování dokladů, oznamování údajů apod.;
f) zabezpečí podle ustanovení této Úmluvy uspokojení nároků pracujících, jakož i jejich rodinných příslušníků ze sociálního zabezpečení (pojištění).
Článek 2
Občané jedné smluvní strany pracující, popřípadě zdržující se na území druhé smluvní strany, jakož i jejich rodinní příslušníci posuzují se v oboru pracovního práva, sociálního zabezpečení (pojištění), jakož i jiných sociálních služeb a rodinných přídavků, stejně jako vlastní občané, pokud se v této Úmluvě nestanoví jinak; mají stejná práva a povinnosti jako vlastní občané.
II. Sociální zabezpečení (pojištění)
Hlava 1
Všeobecná ustanovení
Článek 3
1. Tato Úmluva se vztahuje na tato odvětví sociálního zabezpečení (pojištění), upravená podle právních předpisů smluvních stran:
a) pojištění pro případ nemoci a mateřství;
b) zabezpečení (pojištění) ve stáří,