dnes je 2.12.2023

Input:

21/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací

č. 21/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. ledna 1968
o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací
Dne 21. listopadu 1947 byla v New Yorku Valným shromážděním Organizace spojených národů schválena Úmluva o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací.
President republiky podepsal listinu o přístupu k Úmluvě s touto výhradou:
„Československá socialistická republika se nepokládá za vázánu ustanoveními oddílu 24 a 32 Úmluvy, které předpokládají obligatorní pravomoc Mezinárodního soudního dvora pro spory vzniklé z výkladu nebo provádění Úmluvy; pokud se týče příslušnosti Mezinárodního soudního dvora pro tyto spory, zastává Československá socialistická republika stanovisko, že k tomu, aby mohl být určitý spor předložen k vyřešení Mezinárodnímu soudnímu dvoru, je v každém jednotlivém případě nezbytný souhlas všech stran ve sporu. Tato výhrada se týká rovněž ustanovení oddílu 32, podle něhož mají strany přijmout posudek Mezinárodního soudního dvora jako rozhodující.“
Listina o přístupu byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 29. prosince 1966.
Na základě svého článku XI oddílu 41 nabyl přístup Československé socialistické republiky účinnosti dnem uložení listiny o přístupu. V souladu s ustanovením článku XI oddílu 43 Úmluvy se Československá socialistická republika zavázala provádět její ustanovení vůči
a) Mezinárodní organizaci práce,
b) Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu,
c) Mezinárodní organizaci pro civilní letectví,
d) Mezinárodní zdravotnické organizaci,
e) Světové poštovní unii,
f) Mezinárodní telekomunikační unii,
g) Světové meteorologické organizaci a
h) Mezivládní námořní poradní organizaci.
Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
ÚMLUVA
o výsadách a imunitách odborných organizací, schválená Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 21. listopadu 1947
Jelikož Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo dne 13. února 1946 rezoluci za účelem co možná největšího sjednocení výsad a imunit, kterých požívá Organizace spojených národů a různé odborné organizace, a
jelikož se konaly konzultace týkající se provádění uvedené rezoluce mezi Organizací spojených národů a odbornými organizacemi,
Valné shromáždění rezolucí 179 (II) přijalo dne 21. listopadu 1947 tuto Úmluvu, která se předkládá odborným organizacím k přijetí a všem členským státům organizace spojených národů a všem ostatním státům, které jsou členy jedné nebo více odborných organizací, k přístupu.
Článek I
Definice a rozsah
Oddíl 1
V této Úmluvě:
1. Slova „standardní ustanovení“ se týkají ustanovení článků II až IX
2. Slova „odborné organizace“ znamenají:
a) Mezinárodní organizaci práce,
b) Organizaci spojených národů pro výživu a zemědělství,
c) Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu,
d) Mezinárodní organizaci pro civilní letectví,
e) Mezinárodní měnový fond,
f) Mezinárodní banku pro obnovu a rozvoj,
g) Světovou zdravotnickou organizaci,
h) Světovou poštovní unii,
i) Mezinárodní telekomunikační unii a