dnes je 10.12.2022

Input:

210/1947 Zb., Nariadenie o úprave platových a s nimi súvisiacich pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj požívateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku

210/1947 Zb.
[zrušené č. 55/1956 Zb.]
Vládne nariadenie
zo dňa 12. novembra 1947
o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj požívateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku.
Vláda republiky Československej nariaďuje podľa čl. I. §§ 1 a 4 zákona zo dňa 3. júla 1947, č. 144 Sb., o sjednotení niektorých predpisov o platových a služobných pomeroch štátnych a iných verejných zamestnancov, a podľa § 210 zákona zo dňa 24. júna 1926, č. 103 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov štátnych zamestnancov (platového zákona):
Úvodné ustanovenia.
§ 1.
(1) Toto nariadenie platí pre štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj požívateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku, a to
a) diel I. pre štátnych pragmatikálnych úradníkov a zriadencov v štátnych úradoch, ústavoch, fondoch a podnikoch štátnych a štátom spravovaných, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia prvej časti platového zákona, pre štátnych profesorov a učiteľov, ako aj profesorov diecéznych učilíšť teologických, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia časti tretej dielu II. platového zákona, po prípade § 211 tohto zákona, a pre asistentov a dielovedúcich na umelecko-priemyslových, priemyslových, hospodárskych a iných odborných školách, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia časti tretej dielu III. písm. B platového zákona,
b) diel II. pre učiteľov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia učiteľského zákona,
c) diel III. pre štátnych obecných (mestských) a obvodných lekárov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia zákona zo dňa 24. júna 1926, č. 105 Sb., o platových pomeroch štátnych obecných (mestských) a obvodných lekárov a pre štátnych obvodných zverolekárov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia § 67 zákona zo dňa 1. júla 1943, č. 100 Sl. z., o tlmení zvieracích nákaz,
d) diel IV. pre štátnych zamestnancov v pomocnej kancelárskej službe v štátnych úradoch, ústavoch, fondoch a podnikoch štátnych alebo štátom spravovaných, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 7. júla 1926, č. 113 Sb., o úprave služobných a platových pomerov štátnych zamestnancov v pomocnej kancelárskej službe, pre pomocných zriadencov v štátnych úradoch, ústavoch, fondoch a podnikoch štátnych alebo štátom spravovaných, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 7. júla 1926, č. 114 Sb., o úprave služobných a platových pomerov pomocných zriadencov, pre zamestnancov československých štátnych železníc, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 5. marca 1927, č. 15 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov zamestnancov československých štátnych železníc, pre remeselníckych zamestnancov v telekomunikačnej službe stavebnej a udržovacej a v službe v dielňach alebo automobilnej službe Československej pošty, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 5. marca 1927, č. 16 Sb., o úprave služobných a platových pomerov remeselníckych zamestnancov v technickej službe stavebnej a udržovacej a v