dnes je 26.5.2024

Input:

211/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění a doplňují některé předpisy o služebních a platových poměrech příslušníků finanční stráže

č. 211/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. listopadu 1947,
jímž se mění a doplňují některé předpisy o služebních a platových poměrech příslušníků finanční stráže.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 2. října 1945, č. 86 Sb., o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže:
Čl. 1.
Vládní nařízení ze dne 19. prosince 1930, č. 202 Sb., kterým se provádějí předpisy o organisaci finanční stráže a upravují její služební a některé platové poměry, ve znění vládního nařízení ze dne 26. dubna 1946, č. 119 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 4, odst. 2 zní:
„(2) Pro Slovensko bude určen úředník právní služby pověřenectva financí, který vykonává funkci zemského inspektora finanční stráže a zároveň zastupuje na Slovensku ministerského inspektora finanční stráže; zástupce tohoto úředníka bude podle potřeby ustanoven z úředníků finanční služby strážní.“
2. V § 4 připojují se další dva odstavce jako odstavec 3 a 4 tohoto znění:
„(3) Vyžaduje-li toho potřeba služby, určí ministr financí pro obvod zemí České a Moravskoslezské jako zástupce ministerského inspektora finanční stráže úředníka právní služby ministerstva financí, jemuž náleží v této funkci služební titul „náměstek ministerského inspektora finanční stráže“, a v obvodu okrskové celní správy v těchto zemích zástupce zemských inspektorů finanční stráže z úředníků finanční služby strážní, kterým v této funkci náleží služební titul „náměstek zemského inspektora finanční stráže“.
(4) President zemské finanční správy v zemích České a Moravskoslezské, na Slovensku pověřenec financí, pověří podle potřeby další úředníky finanční služby strážní vykonáváním dozoru nad službou finanční stráže.“
3. Ustanovení § 13, odst. 1 zní:
„(1) Nepropůjčí-li se uprázdněné místo úředníku finanční služby strážní na dovolené s čekatelným nebo v dočasné výslužbě, doplňují se úředníci finanční služby strážní z řad gážistů finanční stráže, ustanovených na služebních místech Ia platové stupnice gažistů finanční stráže, vyhovují-li stanoveným všeobecným podmínkám (§ 9 platového zákona) a zvláštním podmínkám stanoveným v odstavcích 2 a 3.“
4. Ustanovení § 15 zní:
㤠15.
Systemisace služebních míst.
Služební místa gažistů finanční stráže se systemisují v Ia, Ib, II. a III. platové stupnici.“
5. V § 16 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3 tohoto znění:
„(3) Ustanovení čekatele je přípustno jen, je-li v osobním stavu gažistů finanční stráže volné systemisované služební místo. Každý čekatel váže jedno systemisované služební místo.“
6. V § 16 se dosavadní odstavce 3 až 8 přečíslují na odstavec 4 až 9.
7. Ustanovení § 27, odst. 1 zní:
„(1) Nezní-li celkový posudek nejméně „velmi dobře“, může gažista finanční stráže do 15 dnů po jeho oznámení podati u služebního úřadu stížnost.“
8. Ustanovení § 33, odst. 1 zní:
„(1) Gažistovi finanční stráže ustanovenému na služebním místě systemisovaném:
přísluší služební titul:
v Ia platové stupnici .............. vrchní respicient