dnes je 2.10.2023

Input:

211/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňují některá ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948, a Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňuje čl. XIV téže dohody

č. 211/1948 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 23. června 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňují některá ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948, a Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňuje čl. XIV téže dohody.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 27. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 1. května 1948 Protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňují některá ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948, a Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňuje čl. XIV téže dohody.
V příloze této vládní vyhlášky se uveřejňují v původním znění anglickém a francouzském a v českém překladu texty zmíněných protokolů.
 
Zápotocký v. r.
 
(Překlad.)
Protokol
jímž se pozměňují některá ustanovení všeobecné dohody o clech a obchodu.
Vlády soustátí Australského, království Belgického, Kanady, republiky Kuby, republiky Francouzské, velkovévodství Lucemburského, království Nizozemského, Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska a Spojených států amerických, které jednají ve své funkci smluvních stran Všeobecné dohody o clech a obchodu, a
vlády Spojených států brazilských, Burmy, Ceylonu, republiky Chile, republiky Čínské, republiky Československé, Indie, Libanonu, Nového Zélandu, království Norského, Pakistanu, Jižní Rhodesie, Syrie, a Jihoafrické unie, které jednají ve své funkci signatářů Závěrečného aktu přijatého při zakončení druhého zasedání Přípravného výboru konference Spojených národů o obchodu a zaměstnanosti, jímž se text Všeobecné dohody o clech a obchodu stal autentickým.
PŘEJÍCE SI změniti text některých ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu se zřetelem na text havanské Charty pro Mezinárodní obchodní organisaci, který se stal autentickým Závěrečným aktem konference Spojených národů o obchodu a zaměstnanosti,
USNÁŠEJÍ SE takto:
I. Odstavec 5 článku XXV Všeobecné dohody o clech a obchodu bude zníti takto:
„5.
(a) Za výjimečných okolností, na něž není pamatováno v jiných článcích této dohody, mohou SMLUVNÍ STRANY zprostiti některou smluvní stranu některého závazku plynoucího z této Dohody, s výhradou, že každé takové rozhodnutí bude schváleno dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů a že taková většina bude zahrnovati více než polovinu smluvních stran. Takovou většinou mohou SMLUVNÍ STRANY též
(i) definovati určité druhy výjimečných okolností, za kterých budou