dnes je 26.5.2024

Input:

211/1949 Sb., Vládní nařízení o zrušení scelovacích úřadů a orgánů a o přechodu jejich působnosti na orgány lidové správy, platné do 25.9.1955

č. 211/1949 Zb.
[zrušené č. 47/1955 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. září 1949
o zrušení scelovacích úřadů a orgánů a o přechodu jejich působnosti na orgány lidové správy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 11. května 1949, č. 143 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Zrušují se:
1. úřady přísežných místních komisařů,
2. zemské komise a
3. ministerská komise při ministerstvu zemědělství, zřízené podle hlavy II přílohy A vládního nařízení ze dne 19. května 1939, č. 171 Sb. z roku 1940, o scelování hospodářských pozemků a o jiných úpravách pozemkové držby (§ 100 zákona ze dne 21. března 1948, č. 47 Sb., o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon)), jakož i
4. oblastní komise pro technicko-hospodářské úpravy pozemků se svými oblastními úřadovnami a
5. zemské komise pro technicko-hospodářské úpravy pozemků se svými zemskými úřadovnami, na Slovensku komise pro technicko-hospodářské úpravy při pověřenectvu zemědělství a pozemkové reformy se svou úřadovnou, zřízené podle hlavy I scelovacího zákona.
§ 2.
Působnost úřadů a orgánů uvedených v § 1, č. 1 a 4 přechází na okresní národní výbory, působnost komisí uvedených v § 1, č. 2 a 5 na krajské národní výbory a působnost komise uvedené v § 1, č. 3 na ministerstvo zemědělství.
§ 3.
Úřady a orgány, na které podle § 2 přechází působnost zrušených úřadů a orgánů, ukončí scelovací řízení podle § 100 scelovacího zákona. Likvidaci úřadů a orgánů uvedených v § 1, č. 1, 2, 4 a 5 provedou krajské národní výbory, likvidaci komise uvedené v § 1, č. 3 provede ministerstvo zemědělství.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě s ministrem vnitra.
 
Zápotocký v. r.
Ďuriš v. r.