dnes je 21.4.2024

Input:

214/1949 Sb., Nařízení ministra financí, kterým se vydávají předpisy k vypořádání poplatkového ekvivalentu za dobu do 30.6.1949

č. 214/1949 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 29. září 1949,
kterým se vydávají předpisy k vypořádání poplatkového ekvivalentu za dobu do 30. června 1949.
Ministr financí nařizuje podle § 2 zákona ze dne 15. června 1949, č. 159 Sb., kterým se zrušuje poplatkový ekvivalent:
§ 1.
(1) Národní podniky podléhají do 30. června 1949 poplatkovému ekvivalentu z nemovitého jmění, které na ně při jejich zřízení nebo jiném vzniku bylo převedeno nebo přešlo, počínajíc dnem, k němuž na ně bylo jmění převedeno nebo přešlo. Není-li tento den prvním dnem kalendářního čtvrtletí, počíná se ekvivalentní povinnost prvním dnem nejblíže následujícího kalendářního čtvrtletí.
(2) Bylo-li převedeno nebo přešlo-li nemovité jmění na národní podnik po jeho zřízení (vzniku) a nepodléhal-li převod (přechod) nemovitostnímu poplatku nebo byl-li od něho osvobozen, platí o vzniku ekvivalentní povinnosti týkající se tohoto jmění obdobně ustanovení odstavce 1.
(3) Národním podnikům se z jejich nemovitého jmění předepíše poplatkový ekvivalent připadající na dobu od 1. ledna do 30. června 1949 jako zvýšení poplatkového ekvivalentu za rok 1948. Z nemovitého jmění, které bylo na národní podniky převedeno nebo přešlo k 1. lednu 1949 nebo později, nebude poplatkový ekvivalent vybrán. Částky zaplacené z takového jmění, pokud nebudou přeúčtovány na nedoplatky poplatkového ekvivalentu z jiného jmění téhož národního podniku, nebudou však vráceny.
(4) Od národních podniků, které byly zřízeny nebo vznikly teprve dnem 1. ledna 1949 nebo později a od komunálních podniků zřízených podle zákona ze dne 21. července 1948, č. 199 Sb., o komunálních podnicích, nebude poplatkový ekvivalent požadován. Nebudou však vráceny částky zaplacené za první pololetí 1949 ze jmění, které na tyto národní podniky nebo komunální podniky bylo převedeno nebo přešlo.
§ 2.
(1) Ustanovení § 17, odst. 1 zákona ze dne 8. dubna 1938, č. 76 Sb., o poplatkovém ekvivalentu, platí také pro znárodněné podniky a konfiskované podniky, a to ode dne znárodnění nebo konfiskace.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně též o nemovitém jmění ekvivalentních podmětů, které bylo státem převzato (vyvlastněno) podle zákona ze dne 11. července 1947, č. 142 Sb., o revisi první pozemkové reformy, ve znění zákona ze dne 21. března 1948, č. 44 Sb., nebo které bylo státem vykoupeno podle zákona ze dne 21. března 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě).
(3) Nedoplatky poplatkového ekvivalentu, připadající na jmění konfiskované, státem převzaté nebo vykoupené za dobu od prvního dne kalendářního čtvrtletí po konfiskaci, převzetí nebo výkupu do konce čtvrtletí, v němž došlo ku převodu (začlenění, přídělu) na jinou osobu, nebudou vybrány.
(4) Bylo-li převedeno nebo přešlo-li jmění uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto paragrafu na národní podnik, zaniká ekvivalentní povinnost dnem, kterým vznikla povinnost národního podniku platiti poplatkový ekvivalent z takového jmění (§ 1, odst. 1 a 2).
§ 3.
(1) Okresní národní výbor nevyměří, po případě nedoměří poplatkový ekvivalent, lze-li