dnes je 27.5.2024

Input:

215/1948 Sb., Nařízení o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán

č. 215/1948 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra techniky
ze dne 13. srpna 1948
o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán.
Ministr techniky v dohodě s ministry průmyslu a sociální péče nařizuje podle § 2, odst. 3 a § 15, odst. 1, písm. b), c) a d) zákona ze dne 7. března 1947, č. 42 Sb., o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem, ve znění zákona ze dne 19. července 1948, č. 177 Sb.:
§ 1.
Zastavuje se vydávání stavebních povolení pro veškeré stavby, které nejsou zařazeny do dvouletého plánu na rok 1948, s výjimkou vydávání stavebních povolení pro
a) stavby povolené podle § 2, odst. 3, věty první nebo druhé zák. č. 42/1947 Sb. ve znění zákona č. 177/1948 Sb. a
b) nezbytné udržovací práce podle § 2, odst. 4 téhož zákona.
§ 2.
(1) Zastavuje se provádění veškerých stavebních prací u těch staveb, které byly povoleny před účinností tohoto nařízení jako stavby z místních zdrojů podle § 2, odst. 1 zák. č. 42/1947 Sb., a s nimiž nebylo dosud začato.
(2) Pokud se stavbami uvedenými v odstavci 1 bylo již začato, vyšetří stavební úřad ihned v každém jednotlivém případě, zda s hledisek hospodářských, bezpečnostních, sociálních nebo zdravotních lze je dokončit. Při tom přihlíží též k tomu, zda by stavebniny potřebné pro dokončení stavby, jakož i potřebné pracovní síly nebyly odňaty plnění úkolů stanovených dvouletým plánem; u pracovních sil tak učiní podle vyjádření okresního úřadu ochrany práce. Podle výsledku šetření může stavební úřad zakázat pokračování ve stavbě a zároveň nařídit stavebníku, aby provedl potřebná zabezpečovací opatření.
§ 3.
Stavby prováděné bez stavebního povolení stavební úřad zastaví podle stavebních předpisů, uloží stavebníku potřebná zabezpečovací opatření a zavede trestní řízení, po případě dá k němu podnět.
§ 4.
(1) Kdo má ve vlastnictví nebo držbě stavebniny, instalační hmoty nebo předměty (hladké nebo svařované trubky závitovité, armatury, umyvadla, vany a pod.), anebo nezabudované (pomocné) dřevo, je povinen je přihlásit u stavebního úřadu do 31. srpna 1948, a to na předepsaném tiskopise, který lze koupit u stavebního úřadu. Není třeba hlásit stavebniny, hmoty nebo předměty:
a) pokud byly přiděleny pro stavby, které jsou zařazeny do dvouletého plánu na rok 1948,
b) pokud byly přiděleny pro stavby povolené podle § 2, odst. 3, věty první nebo druhé zák. č. 42/1947 Sb. ve znění zákona č. 177/1948 Sb.,
c) pokud byly přiděleny pro udržovací práce,
d) které jsou ve vlastnictví nebo držbě osob, jež je vyrobily buď za účelem zcizení nebo pro vlastní potřebu, nebo
e) které jsou u podniků živnostenských, jimiž byly přiděleny k účelům výrobním nebo obchodním.
(2) Stavebnin, hmot a předmětů, na něž se vztahuje povinnost hlášení podle odstavce 1, se použije pro stavby podle dvouletého plánu. O jejich použití rozhodne stavební úřad, který může též jejich vlastníku (držiteli) uložit, aby je přenechal jiné osobě, při čemž určí náhradu za ně ve shodě s cenovými předpisy a s přihlédnutím k výdajům, které byly spojeny s jejich dopravou.
(3) Pokud neučiní stavební úřad opatření podle odstavce 2, může vlastník (držitel) se