dnes je 21.7.2024

Input:

216/1947 Sb., Zákon o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech, platné do 30.6.1950

č. 216/1947 Zb.
[zrušené č. 64/1950 Zb.]
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1947
o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Ustanovení tohoto zákona se vztahují na:
a) zaměstnance státu, svazků územní samosprávy a ostatních veřejnoprávních korporací a nadací,
b) zaměstnance ústavů, podniků, fondů a zařízení, jež náležejí subjektům uvedeným pod písmenou a) nebo jsou jimi spravovány,
c) zaměstnance, pro něž platí učitelský zákon,
d) profesory diecesních učilišť theologických (§ 211 platového zákona),

při čemž nerozhoduje, zda jde o služební (pracovní) poměr veřejnoprávní nebo
soukromoprávní (smluvní).
(2) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na zaměstnance znárodněných a národních podniků a jejich ústředních nebo oblastních orgánů, ani na zaměstnance Ústřední správy bank a Oblastní správy bank, Pojišťovací rady a Oblastní pojišťovací rady.
§ 2.
(1) Zaměstnancům uvedeným v § 1, odst. 1 povolaným k presenční službě nebo vojenskému výcviku v nástupních termínech v letech 1945 a 1946 a 1. dubna, 2. května a 1. července 1947, anebo, pokud jde o zaměstnance narozené v roce 1922, v nástupním termínu pozdějším, náleží po dobu, pokud tuto službu nebo výcvik konají ve stavu mužstva nebo v hodnosti podporučíka presenční služby, na místě případných jiných služebních požitků nebo mzdy podle jiných předpisů, jde-li
a) o zaměstnance svobodné, kteří ze zákonné nebo mravní povinnosti poskytují příbuzným do 4. stupně, sešvagřeným do 2. stupně, osvojeným dětem nebo schovancům, osvojitelům nebo pěstounům nebo nemanželským dětem ve vlastní domácnosti byt a výživu, dále pak o zaměstnance ženaté, rozvedené, rozloučené nebo ovdovělé ......... 60 %,
b) o zaměstnance ženaté, kteří vydržují domácnost alespoň pro jedno dítě, na něž přísluší výchovné nebo rodinný přídavek ......... 75 %

služebního příjmu nebo mzdy, na které mají nárok.
(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje také na zaměstnance narozené v letech, jež odpovídají letům narození zaměstnanců, povolaných v nástupních termínech uvedených v odstavci 1, kteří byli nebo budou povoláni k presenční službě nebo vojenskému výcviku v nástupních termínech jiných.
(3) Služebním příjmem podle odstavce 1 se rozumí služební plat bez výchovného (odpovídající části smluvního platu), platový přídavek podle dekretu presidenta republiky ze dne 20. srpna 1945, č. 58 Sb., o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, zvláštní přídavek podle zákona ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, ve znění zákona ze dne 2. dubna 1947, č. 69 Sb., mimořádný příspěvek (příspěvek ženatých) podle zákona ze dne 28. února 1941, č. 40 Sl. z., o prozatímní úpravě platů státních zaměstnanců a o změně a