dnes je 16.4.2024

Input:

216/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948 č. 59 Sb.

č. 216/1948 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 27. července 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948, č. 59 Sb.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 29. června 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě a clech a obchodu, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948, č. 59 Sb.
V příloze této vládní vyhlášky se uveřejňuje v původním znění anglickém a francouzském a v českém překladu text protokolu, pokud se vztahuje na přílohy vládní vyhlášky č. 59/1948 Sb.1)
 
Zápotocký v. r.
 
(Překlad.)
Protokol
o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu.2)
Vlády Soustátí Australského, království Belgického, republiky Francouzské, Kanady, republiky Kuby, velkovévodství Lucemburského, království Nizozemského, Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska a Spojených států amerických, které jednají ve své vlastnosti smluvních stran Všeobecné dohody o clech a obchodu, a
VLÁDY Spojených států brasilských, Burmy, Ceylonu, republiky Československé, republiky Čínské, republiky Chile, Indie, Jihoafrické Unie, Libanonu, království Norského, Nového Zélandu, Pakistanu, Jižní Rhodesie a Syrie, které jednají ve své vlastnosti signatářů Závěrečného aktu přijatého při zakončení druhého zasedání Přípravného výboru Konference Spojených národů o obchodu a zaměstnanosti, jímž byl ověřen text Všeobecné dohody o clech a obchodu,
ZJISTIVŠE, že by měly být provedeny některé opravy v původním znění Všeobecné dohody o clech a obchodu a v přílohách a listinách tvořících část jmenované Dohody,
USNÁŠEJÍ SE takto:
1. Tato oprava bude provedena ve Všeobecné dohodě o clech a obchodu:

Ve francouzském textu článku XX., posledním odstavci, datum má správně zníti: le 1er janvier 1951 au plus tardz.
2. Tyto opravy budou provedeny v přílohách a listinách tvořících část Všeobecné dohody o clech a obchodu:
Překlad v anglickém a francouzském jazyce je uveden v částce 77/1948 Sb. na straně 1432 až 1433.
Příloha B.
Seznam území Francouzské unie zmíněných
v odstavci 2 b) článku I.
Poznámka pod čarou v příloze B má správně zníti:
„Pro dovoz do mateřského území Francie a do území Francouzské unie.“
LISTINA X - ČESKOSLOVENSKO
Opravy v této listině jsou autentické pouze v jazyce anglickém a francouzském.
PRVNÍ ČÁST
SAZEBNÍK PRO STÁTY POŽÍVAJÍCÍ NEJVYŠŠÍCH VÝHOD.
Položka ex 17
První podpoložka má správně zníti:
„kokosové a podobné jedlé ořechy cizokrajné, včetně