dnes je 26.2.2024

Input:

218/1947 Sb., Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce

č. 218/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1947
o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Důchodcům, kteří mají v měsíci prosinci 1947 nárok na výplatu zaopatřovacích požitků podle zákona ze dne 18. července 1946, č. 164 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce (v dalším jen „zákon“), poskytne se pro rok 1947 jednorázový vánoční příspěvek (dále jen „příspěvek“).
§ 2.
(1) Příspěvek se stanoví invalidovi, u něhož snížení výdělečné schopnosti bylo stanoveno na
45 až 54 %, částkou 600 Kčs,
55 až 64 %, částkou 720 Kčs,
65 až 74 %, částkou 840 Kčs,
75 až 84 %, částkou 960 Kčs,
85 až 94 %, částkou 1080 Kčs a
95 až 100 %, částkou 1200 Kčs.
(2) Příspěvek se zvyšuje o 300 Kčs za každé dítě, na které přísluší invalidovi příplatek podle § 21 zákona.
(3) Invalidům, kterým byl přiznán příplatek ošetřovací nebo příplatek slepecký podle § 19 zákona se zvyšuje příspěvek o 300 Kčs.
§ 3.
Příspěvek pro pozůstalé se stanoví:
a) pro vdovu, družku nebo vdovce částkou 1000 Kčs,
b) pro jiné pozůstalé částkou 700 Kčs.
§ 4.
(1) Příspěvek nepřísluší:
1. poživatelům odpočivných a zaopatřovacích platů z prostředků veřejných,
2. poživatelům důchodů z veřejnoprávního důchodového pojištění,
3. poživatelům důchodů z úrazového pojištění, ledaže jde o zraněného, jehož schopnost k výdělku je snížena podle posledního platného výměru nositele úrazového pojištění o méně než 50 %,
4. osobám, jejichž průměrný měsíční hrubý příjem činil v měsících lednu až listopadu 1947 více než 8000 Kčs a
5. osobám, kterým se vyplácejí zaopatřovací požitky do ciziny.
(2) Příspěvek dále nepřísluší osobám v poměru zaměstnaneckém, které mají ze svého zaměstnání nárok na plný vánoční příspěvek v roce 1947; mají-li však ze svého zaměstnání nárok jen na poměrnou část vánočního příspěvku, přísluší jim příspěvek podle tohoto zákona jen ve výši rozdílu mezi oběma příspěvky.
§ 5.
Příspěvek nepodléhá dani ze mzdy ani jiným srážkám.
§ 6.
Státní úřady pro válečné poškozence, které provedou poukaz příspěvku, jsou oprávněny sraziti si příspěvek, který byl důchodcem neprávem přijat, z běžných zaopatřovacích požitků důchodcových.
§ 7.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1947; provede jej ministr sociální péče v dohodě s ministrem financí.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Nejedlý v. r.