dnes je 25.7.2024

Input:

218/1948 Sb., Vyhláška o úplném znění zákona o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrného přírůstku na majetku

č. 218/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 13. srpna 1948
o úplném znění zákona o mimořádné jednorázové dávce
a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku.
Podle čl. IV zákona ze dne 19. července 1948, č. 180 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku, vyhlašuji v příloze úplné znění zákona č. 185/1947 Sb., jak vyplývá ze změn a doplňků provedených ustanoveními čl. I zákona č. 180/1948 Sb.
 
Dr. Dolanský v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 218/1948 Sb.
ZÁKON
ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb.,
o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku, ve znění zákona ze dne 19. července 1948, č. 180 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
§ 1.
Mimořádná jednorázová dávka a mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku podle tohoto zákona slouží ke zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy.
§ 2.
Pro mimořádné dávky upravené tímto zákonem platí, pokud není jinak v tomto zákoně stanoveno, obdobně ustanovení zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, ustanovení zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb., o přímých daních, ve znění zákonů a nařízení jej měnících a doplňujících, a ustanovení zákona ze dne 26. června 1947, č. 109 Sb., o dani ze mzdy.
ČÁST II.
Mimořádná jednorázová dávka.
§ 3.
(1) Mimořádné jednorázové dávce jsou podrobeny:
a) fysické osoby a neodevzdané (nerozdělené) pozůstalosti, podléhající dani důchodové nebo dani ze mzdy, přesahuje-li jejich dani podrobený důchod nebo dani podrobená mzda, po případě jejich součet, částku 240 000 Kčs za kalendářní rok 1947, a to sazbou podle § 9, odst. 1,
b) fysické osoby, neodevzdané (nerozdělené) pozůstalosti, akciové společnosti, komanditní společnosti na akcie a společnosti s ručením obmezeným, jsou-li vlastníky majetku přesahujícího 1 000 000 Kčs a měly-li v některém z kalendářních let 1945 až 1947 dani podrobený důchod nebo dani podrobenou mzdu, po případě jejich součet, nebo základ zvláštní daně výdělkové nejméně 50.000 Kčs, a to sazbou podle § 9, odst. 2,
c) osoby uvedené pod písm. b), jsou-li vlastníky majetku přesahujícího 2 000 000 Kčs, bez ohledu na výši dani podrobeného důchodu, dani podrobené mzdy nebo základu zvláštní daně výdělkové, a to sazbou podle § 9, odst. 2.
(2) Společně s hlavou rodiny se zdaní též příslušníci rodiny. K jejich důchodu (mzdě) a majetku se přihlíží při výpočtu hranice důchodu (mzdy) a majetku, uvedené v odstavci 1.
(3) K částkám vyplaceným z důvodů odčinění křivd podle dekretu presidenta republiky ze dne 17. srpna 1945, č. 53 Sb., osobám uvedeným v § 1 zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 255 Sb., se nepřihlíží při výpočtu hranice důchodu (mzdy) uvedené v odstavci 1, písm. a). U spisovatelů a výtvarných umělců a jejich pozůstalých se při výpočtu této hranice přihlíží u příjmů ze spisovatelské a výtvarné umělecké činnosti (z autorských práv) jen k 50% hrubých příjmů,