dnes je 22.6.2024

Input:

218/1949 Zb., Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, v znení účinnom k 1.1.2014

218/1949 Zb.
[zrušené č. 370/2019 Z.z.]
ZÁKON
zo dňa 14. októbra 1949
o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom.
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
88/1950 Zb.
1. 8. 1950
mení § 13
16/1990 Zb.
23. 1. 1990
mení § 1, § 2 a § 7
522/1992 Zb.
20. 11. 1992
mení § 1, § 10 a dopĺňa § 8
467/2005 Z. z.
1. 1. 2006
mení 7 novelizačných bodov
462/2013 Z. z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 3
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
Osobné požitky duchovných.
§ 1
(1) Štát poskytuje podľa ďalších ustanovení tohto zákona registrovaným1) cirkvám a náboženským spoločnostiam ustanovenú2) úhradu osobných požitkov duchovných pôsobiacich ako zamestnanci cirkví a náboženských spoločností v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných, ak o to cirkev alebo náboženská spoločnosť požiada.
(2) Túto povinnosť nemajú cirkvi a náboženské spoločnosti, ktorých duchovným osobné požitky štát poskytoval k 31. 12. 1989.
(3) Celkový rozsah úhrady podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
§ 2
Duchovenskú činnosť v cirkvách a náboženských spoločnostiach môžu vykonávať len osoby, ktoré sú bezúhonné.
§ 3
(1) Osobné požitky duchovných tvoria:
a) základný plat,
b) hodnostný prídavok,
c) zvýšenie základného platu za ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti.
(2) Sumy základného platu, podmienky na priznanie hodnostného prídavku a jeho výšku a podmienky na priznanie zvýšenia základného platu za ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti a podrobnosti o tomto zvýšení ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky. Základný plat sa v príslušnom roku zvýši o rovnaké percento alebo o rovnakú pevnú sumu a v rovnakom termíne, ako sa zvýši základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.3)
§ 4
Náhrada cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.
Duchovní, ktorí majú nárok na osobné požitky, majú aj nárok na náhradu cestovných, sťahovacích a iných výdavkov podľa osobitného predpisu.4)
§ 5
Zrušený zákonom č. 476/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2006.
§ 6
Sociálne zabezpečenie
Na sociálne zabezpečenie duchovných sa vzťahujú osobitné predpisy.5)
§ 7
Zrušený zákonom č. 16/1990 Zb. s účinnosťou od 23. 1. 1990.
§ 8
Vecné náklady.
(1) Štát uhradzuje registrovaným1) cirkvám a náboženským spoločnostiam podľa ich schváleného rozpočtu riadne vecné náklady spojené s výkonom bohoslužieb a iných náboženských úkonov i s cirkevnou administratívou.
(2) Na mimoriadne vecné náklady poskytne štát v odôvodnených prípadoch osobitnú pomoc.
§ 9
Povinnosti cirkví a náboženských spoločností
(1) Cirkvi a náboženské spoločnosti sú povinné každoročne predkladať Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky správu o hospodárení s finančnými prostriedkami poskytnutými podľa § 1 a 8.
(2) Na kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými cirkvám a náboženským spoločnostiam zo štátneho rozpočtu sa vzťahuje osobitný predpis.6)
§ 10
Zrušený zákonom č. 522/1992 Zb. s účinnosťou od 20. 11. 1992.
§ 11
Zánik záväzkov.
(1) Všetok súkromný a verejný patronát nad kostolmi, obročiami a inými cirkevnými ústavmi prechádza na štát.
(2) Všetky záväzky prispievať na účely cirkví a náboženských spoločností, ich složiek, komunít, ústavov, základín, kostolov, obročí a fondov, opierajúce