dnes je 26.9.2023

Input:

218/1949 Zb., Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, v znení účinnom k 20.11.1992

218/1949 Zb.
[zrušené č. 370/2019 Z.z.]
ZÁKON
zo dňa 14. októbra 1949
o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom.
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
88/1950 Zb.
1. 8. 1950
mení § 13
16/1990 Zb.
23. 1. 1990
mení § 1, § 2 a § 7
522/1992 Zb.
20. 11. 1992
mení § 1, § 10 a dopĺňa § 8
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
Osobné požitky duchovných.
§ 1
(1) Štát poskytuje podľa ďalších ustanovení tohto zákona registrovaným1) cirkvám a náboženským spoločnostiam ustanovenú2) úhradu osobných požitkov duchovných pôsobiacich ako zamestnanci cirkví a náboženských spoločností v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných, ak o to cirkev alebo náboženská spoločnosť požiada.
(2) Túto povinnosť nemajú cirkvi a náboženské spoločnosti, ktorých duchovným osobné požitky štát poskytoval k 31. 12. 1989.
(3) Celkový rozsah úhrady podľa odsekov 1 a 2 ustanovia štátne rozpočty Českej republiky a Slovenskej republiky.
§ 2
Duchovenskú činnosť v cirkvách a náboženských spoločnostiach môžu vykonávať len osoby, ktoré sú bezúhonné.
§ 3
(1) Osobné požitky duchovných tvoria:
a) základný plat,
b) hodnostný príplatok a
c) odmena za vyšší výkon.
(2) Sumy základného platu, spôsob a mieru jeho zvyšovania, podmienky pre priznanie hodnostného prídavku a jeho výšku, ako i podmienky pre priznanie odmeny za vyšší výkon a podrobnosti o tejto odmene určí vláda nariadením.
§ 4
Náhrada cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.
Duchovní, ktorí majú nárok na osobné požitky, majú aj nárok na náhradu cestovných, sťahovacích a iných výdavkov podľa všeobecných predpisov.
§ 5
Povinnosť vyučovať náboženstvo.
Duchovní pôsobiaci v duchovnej správe sú povinní vyučovať bezplatne náboženstvo na školách, ak nie je o vyučovanie náboženstva inak postarané. Rozsah tejto povinnosti a bližšiu jej úpravu určí po dohode s ministrom školstva, vied a umení nariadením minister, ktorý vedie Štátny úrad pre cirkevné veci.
§ 6
Sociálne dávky.
Sociálne dávky, najmä dávky na nezaopatrené deti, a penzijné zabezpečenie duchovných a ich rodinných príslušníkov sa poskytujú podľa obdoby predpisov platných pre štátnych zamestnancov. Podrobnosti určí vláda.
§ 7
Zrušený zákonom č. 16/1990 Zb. s účinnosťou od 23. 1. 1990.
§ 8
Vecné náklady.
(1) Štát uhradzuje registrovaným1) cirkvám a náboženským spoločnostiam podľa ich schváleného rozpočtu riadne vecné náklady spojené s výkonom bohoslužieb a iných náboženských úkonov i s cirkevnou administratívou.
(2) Na mimoriadne vecné náklady poskytne štát v odôvodnených prípadoch osobitnú pomoc.
§ 9
Rozpočty.
(1) Zástupcovia cirkví a náboženských spoločností a správcovia cirkevného majetku sú povinní sostavovať rozpočty a záverečné účty a predkladať ich Štátnemu úradu pre cirkevné veci na schválenie.
(2) Rozpočty na riadne vecné náklady sostavujú sa podľa skutočných potrieb, a to podľa zásad štátneho rozpočtu; podrobnosti určí Štátny úrad pre cirkevné veci po dohode s Ministerstvom financií.
§ 10
Zrušený zákonom č. 522/1992 Zb. s účinnosťou od 20. 11. 1992.
§ 11
Zánik záväzkov.
(1) Všetok súkromný a verejný patronát nad kostolmi, obročiami a inými cirkevnými ústavmi prechádza na štát.
(2) Všetky záväzky prispievať na účely cirkví a náboženských