dnes je 22.6.2024

Input:

219/1948 Sb., Vládní nařízení o ústavech národního zdraví

č. 219/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. září 1948
o ústavech národního zdraví.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3, odst. 5 a § 4, odst. 4 zákona ze dne 19. března 1947, č. 49 Sb., o poradenské zdravotní péči (dále jen „zákon“):
§ 1.
Ústav národního zdraví (dále jen „ústav“) je jednotným výkonným zařízením okresního národního výboru k provádění poradenské zdravotní péče o obyvatelstvo správního okresu a pro výkon jeho působnosti v ostatních zdravotních věcech.
§ 2.
Působnost podle tohoto nařízení vykonává okresní národní výbor jako orgán státní zdravotní správy, a to, pokud jde o úkoly uvedené v § 3, odst. 1, v úzké spolupráci s nositelem národního pojištění (§ 4) za pomoci okresního koordinačního orgánu a podle jednotného plánu zdravotní péče (§ 2. odst. 1 zákona).
§ 3.
(1) V oboru poradenské zdravotní péče přísluší ústavu zejména:
a) všestranná preventivní (ochranná) zdravotní péče o obyvatelstvo správního okresu podle § 1, odst. 2 zákona, zejména veškeré zdravotní poradenství, zdravotní evidence všeobecná a speciální, sociálně zdravotní statistika, zdravotnický výzkum a zdravotnická výchova,
b) zdravotnické prohlídky obyvatelstva a veškerá s tím spojená činnost podle § 8 zákona,
c) zprostředkování léčebné péče ústavní a ambulantní, dále zprostředkování péče rekreační a podpůrné,
d) hromadné bezplatné léčebné akce podle § 1, odst. 3 zákona.
(2) Jako výkonnému zařízení okresního národního výboru podle § 3,odst. 3 zákona přísluší ústavu:
a) organisovati ošetřovatelskou a zdravotní službu v rodinách, sociálně zdravotní službu v léčebných a ošetřovacích ústavech, pomocnou zdravotní záchrannou službu a ozdravnou péči,
b) spolupracovati při provádění hygienických a epidemiologických opatření v obcích a na pracovních místech, jakož i v oboru hygieny výživy,
c) prováděti diagnostické a laboratorní práce k plnění úkolů okresní správy zdravotní.
§ 4.
Ústav spolupracuje s nositelem národního pojištění při provádění poradenské zdravotní péče (§ 2, odst. 1 zákona) podle směrnic, které společně vydají ministerstva zdravotnictví a sociální péče a které upraví:
1. způsob, jakým ústav zprostředkuje u nositele národního pojištění léčebnou péči osobám, které na ni mají nárok, a to zvláště při chorobách sociálních (§ 1, odst. 2 zákona),
2. způsob, jímž nositel národního pojištění spolupracuje s ústavem při provádění preventivní péče,
3. způsob, jímž si ústav a nositel národního pojištění vzájemně poskytují potřebné zprávy o zdravotním stavu osob v jejich péči,
4. vzájemnou evidenci těhotných žen a kojících matek a zmocnění ústavu potvrzovati doklady předepsané léčebným řádem národního pojištění,
5. podmínky, za kterých si mohou ústavy a nositel národního pojištění vzájemně půjčovati svá vyšetřovací a léčebná zařízení,
6. zásady dohod o hromadných bezplatných léčebných akcích (§ 1, odst. 3 zákona).
§ 5.
(1) Ústav při plnění úkolů poradenské zdravotní péče o matky a děti (§ 1, odst. 2 zákona) jako pomocné zařízení příslušné okresní péče o mládež (§ 3, odst. 4 zákona):
a) provádí vyšetřování podle § 1, odst. 2 zákona, o něž v jednotlivých případech okresní péče o mládež požádá, a oznamuje jí