dnes je 30.9.2023

Input:

22/1947 Sb., Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti učitelů obecných, měšťanských a pomocných škol, o výši odměn za hodiny ji převyšující a o zvláštních odměnách za vyučování ve třídách s odděleními

č. 22/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 4. února 1947
o nejvyšší výměře učební povinnosti učitelů obecných, měšťanských a pomocných škol, o výši odměn za hodiny ji převyšující a o zvláštních odměnách za vyučování ve třídách s odděleními.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 16 a 27 a) zákona ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb., o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (učitelský zákon), ve znění zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 6 Sb. z r. 1947, jímž se doplňuje a mění učitelský zákon:
§ 1.
Toto nařízení platí pro osoby, na něž se vztahuje učitelský zákon č. 104/1926 Sb.
§ 2.
(1) Nejvyšší výměra učební povinnosti učitelů při školách obecných činí 28, při školách (třídách) pomocných 25, při školách měšťanských (občanských) a zvláštních školách pro hluchoněmé a slepé nebo pod. 24 vyučovacích hodin týdně.
(2) Je-li učitel se svolením osobního řádu zaměstnán administrativními pracemi v kanceláři, počítají se pro výměru učební povinnosti dvě hodiny kancelářského zaměstnání jako jedna hodina vyučovací.
§ 3.
(1) Do výměry učební povinnosti se započítává:
1. za výkon správy školy
a) ředitelům, řídícím učitelům a správcům škol obecných (pomocných) s jednou třídou 2, s dvěma třídami 4, s třemi třídami 8, se čtyřmi a více třídami 12 vyučovacích hodin týdně,
b) ředitelům škol měšťanských a zvláštních škol pro hluchoněmé nebo pro slepé a pod. do tří tříd 12, od čtyř do osmi tříd 14 a při počtu nad osm tříd 16 vyučovacích hodin týdně,
2. všem osobám uvedeným v § 1 za výkon úkolu třídního učitele za každou třídu 1, za správu větších sbírek a knihoven 1 až 3, za opravu písemných a grafických prací v předmětech, v nichž jsou opravy povinně prováděny mimo hodiny vlastního vyučování, za každý tento předmět ve třídě (oddělení) s více než 20 žáky třetího a vyššího postupného ročníku 1/2 až 1, za pedagogický dozor v žákovských internátech 1 až 3, za vyučování v odděleních ve třídě málotřídní, obecné nebo pomocné školy 2 až 6 a za úkony a jiné zvláštní povinnosti, které učitelům ukládá ministerstvo školství a osvěty, 1/2 až 2 vyučovací hodiny týdně.
(2) Zásady pro započítávání výkonu podle odstavce 1 určí ministr školství a osvěty po slyšení pověřence školství a osvěty.
§ 4.
Za každou týdenní vyučovací hodinu, převyšující nejvyšší výměru učební povinnosti, náleží učitelům, kteří působí na školách obecných, měsíční odměna 80,- Kčs, a učitelům, kteří působí na školách měšťanských, pomocných a zvláštních školách pro hluchoněmé, slepé nebo pod., měsíční odměna 100 Kčs, trval-li příslušný výkon nepřetržitě alespoň jeden měsíc.
§ 5.
(1) Učitelům, kteří vyučují ve třídě málotřídní obecné školy s odděleními nejméně 18 hodin týdně, náleží dále zvláštní odměna, která činí za vyučování ve třídě s 2 odděleními 100,-Kčs, a s 3 odděleními 150,- Kčs a se 4 odděleními 250,- Kčs měsíčně.
(2) Zvláštní odměna podle odstavce 1 náleží učiteli po dobu, po kterou skutečně vyučoval ve třídě s odděleními. Po dobu hlavních prázdnin odměna