dnes je 22.6.2024

Input:

22/1948 Sb., Zákon o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva, platné do 23.8.1950

č. 22/1948 Zb.
[zrušené č. 100/1950 Zb.]
ZÁKON
ze dne 3. února 1948
o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Zvýšení daňového základu.
§ 1.
Částka 50 000 Kčs, uvedená v § 1, odst. 1 zákona ze dne 13. října 1928, č. 183 Sb., o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku a o úpravě některých právních poměrů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), se zvyšuje na 150 000 Kčs.
§ 2.
(1) Nastane-li po zápisu firmy a obchodníka nebo veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti trvalý pokles ryzího výtěžku pod 150 000 Kčs, je opověděti firmu k výmazu z obchodního, na Slovensku firemního rejstříku.
(2) Trvalým poklesem ve smyslu předchozího odstavce je pokles, který trvá po dobu pěti přímo za sebou následujících berních roků.
(3) Ustanovení předchozích odstavců platí i pro výmaz firem, které byly už zapsány v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, nemají-li po dobu pěti přímo za sebou následujících berních roků, počínajíc nejdříve berním rokem 1943, ryzí výtěžek dosahující 150 000 Kčs.
Oddíl II.
Provádění rejstříkového pořádku.
§ 3.
(1) Jestliže se změnily anebo zanikly skutečnosti zapsané v rejstříku a nepodají-li opověď osoby k ní povinné, může soud provésti příslušný zápis na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem a prokáže skutkový podklad dostačující k vykonání zápisu.
(2) Zápis se provádí na náklad osoby povinné k opovědi.
§ 4.
(1) Zanikne-li firma zapsaná v rejstříku a nelze-li přiměti osoby k opovědi povinné, aby podaly návrh na její výmaz, provede jej soud z moci úřední.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí též, nepodají-li osoby k opovědi povinné návrh na výmaz firmy pro trvalý pokles ryzího výtěžku podle § 2.
(3) V usnesení a v příslušném zápisu soud uvede, že k výmazu došlo podle tohoto ustanovení.
§ 5.
(1) Soud vymaže firmu podle § 4 i tehdy, když její zánik není bezpečně zjištěn, ale dá se na něj usuzovat ze skutečností soudu známých.
(2) V takovém případě vyzve soud nejprve osoby k opovědi povinné, aby podaly návrh na výmaz firmy nebo učinily sdělení o pravém stavu věci, a poskytne jim k tomu přiměřenou, nejméně jednoměsíční lhůtu. Dále ve výzvě uvede, že projde-li lhůta marně, bude míti za to, že firma zanikla, a že ji vymaže z moci úřední.
(3) Nelze-li výzvu účastníkům doručiti, vyvěsí ji soud na soudní desce a uveřejní ji v časopisech určených k vyhlašování soudních zápisů. Při větším počtu firem lze výzvu uveřejniti hromadně.
(4) Jde-li o firmu akciové společnosti, komanditní společnosti na akci, společnosti s ručením obmezeným nebo výdělkového a hospodářského společenstva (družstva), provede se výmaz bez předchozího zápisu zrušení a likvidace. Soud vyrozumí však v tomto případě, vyslechna, jde-li o výdělkové a hospodářské společenstvo (družstvo), příslušný revisní svaz (družstevní ústředí), o zamýšleném postupu účastníky vyhláškou na soudní desce a v časopisech určených k vyhlašování soudních zápisů s tím, že od výmazu bude upuštěno, osvědčí-li některý z nich v přiměřené, nejméně jednoměsíční lhůtě, že má