dnes je 21.4.2024

Input:

22/1951 Sb., Nařízení o správě majetkové podstaty pozemkových reforem

č. 22/1951 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra zemědělství
ze dne 15. března 1951
o správě majetkové podstaty pozemkových reforem.
Ministr zemědělství nařizuje v dohodě s ministrem financí podle § 6 zákona č. 98/1950 Sb., o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění:
§ 1.
Pro správu majetkové podstaty pozemkových reforem (dále jen „majetková podstata“) platí zásady hospodářského plánování, zejména zásady hospodárnosti a likvidnosti pro plnění úkolů, jemuž majetková podstata slouží.
§ 2.
(1) Majetkovou podstatu spravuje ministerstvo zemědělství, a to odděleně od ostatního státního majetku.
(2) Náklady správy majetkové podstaty, jakož i osobní a věcné výdaje vzniklé prováděním předpisů o pozemkových reformách, se uhrazují z majetkové podstaty.
(3) Poukazovací právo, pokud jde o majetkovou podstatu, vykonává ministr zemědělství nebo zaměstnanci ministerstva zemědělství jím zmocnění.
(4) Na Slovensku plní úkoly vyplývající ze správy majetkové podstaty pověřenectvo zemědělství, u něhož se zřizuje zvláštní účet.
(5) Hospodaření s majetkovou podstatou podléhá dozoru nejvyššího účetního kontrolního úřadu.
§ 3.
(1) Ministerstvo zemědělství spravuje majetkovou podstatu podle ročního finančního plánu, který tvoří přílohu rozpočtu ministerstva zemědělství.
(2) Finanční plán majetkové podstaty obsahuje veškeré příjmy a výdaje patřící k majetkové podstatě v příslušném plánovacím období včetně výdajů spojených s prováděním pozemkových reforem (§ 2 odst. 2).
§ 4.
(1) Směrnice o službě pokladní, o účtování a bilancování a o formě účetní závěrky majetkové podstaty vydá ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem financí.
(2) Účetní závěrku s příslušnými přílohami a zprávou o činnosti zasílá ministerstvo zemědělství ministerstvu financí.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.
 
Zápotocký v. r.
Ďuriš v. r.