dnes je 8.12.2023

Input:

22/1952 Sb., Vládní nařízení o nové úpravě učňovských zkoušek, platné do 29.12.1958

č. 22/1952 Zb.
[zrušené č. 89/1958 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. května 1952
o nové úpravě učňovských zkoušek.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Učňové vykonávají ke konci učební doby učňovskou zkoušku z oboru, kterému se vyučili. Učňovskou zkouškou se má pro stanovení odborné kvalifikace učňů ověřit, jak si učňové osvojili potřebné vědomosti a dovednosti v učebním oboru.
(2) Provádění učňovských zkoušek přísluší podnikům.
§ 2.
(1) Učni, který s úspěchem vykonal učňovskou zkoušku, vydá podnik výuční list.
(2) Učni, který nevykonal s úspěchem učňovskou zkoušku, vydá podnik místo výučního listu potvrzení o učební době a zajistí mu možnost dalšího odborného vzdělání, aby učeň mohl učňovskou zkoušku s úspěchem vykonat.
§ 3.
(1) Podnik může povolit vykonání učňovské zkoušky před uplynutím učební doby.
(2) Podnik může povolit vykonání učňovské zkoušky též osobám starším 18 let, i když se nepodrobily výcviku v učebním poměru.
(3) Příslušná ministerstva stanoví v dohodě s ministerstvem pracovních sil podmínky, za kterých podnik může povolit vykonání učňovské zkoušky podle ustanovení předcházejících odstavců.
§ 4.
(1) Náklady spojené s prováděním učňovských zkoušek hradí podnik.
(2) Dozor nad prováděním učňovských zkoušek vykonávají příslušná ministerstva a jimi pověřené podřízené orgány.
(3) Příslušná ministerstva vydají směrnice pro učňovské zkoušky podle zásad dohodnutých s ministerstvem pracovních sil, ministerstvem školství, věd a umění, jednotnou odborovou organisací a Československým svazem mládeže.
§ 5.
Na výcvik učňů se vztahují dosavadní předpisy o výcviku učňů, a to pokud jde o podniky, závody, ústavy a jiná zařízení nepodléhající živnostenskému řádu nebo živnostenskému zákonu, obdobně.
§ 6.
(1) Zrušuje se platnost předpisů odporujících tomuto nařízení; zejména se zrušuje vládní nařízení č. 186/1949 Sb., o zatímní úpravě výcviku učňů.
(2) Do vydání předpisů podle tohoto nařízení se postupuje přiměřeně podle dosavadních předpisů, pokud neodporují tomuto nařízení.
§ 7.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
 
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Fierlinger v. r.
Bacílek v. r.
Bílek v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.
Dr. Gregor v. r.
Harus v. r.
Dr. Havelka v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Jonáš v. r.
Kliment v. r.
Kopecký v. r.
Krajčír v. r.
Málek v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Nepomucký v. r.
Dr. Neuman v. r.
Nosek v. r.
Plojhar v. r.
Pokorný v. r.
Pospíšil v. r.
Ing. Púčik v. r.
též za ministra Kabeše
Dr. Rais v. r.
Smida v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Dr. Šlechta v. r.