dnes je 21.4.2024

Input:

22/1959 Sb., Nařízení o soudních poplatcích, platné do 31.12.1966

č. 22/1959 Zb.
[zrušené č. 116/1966 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 10. dubna 1959
o soudních poplatcích
Ministr financí nařizuje v dohodě s ministrem spravedlnosti podle § 2 odst. 2 a § 3 odst. 2 a § 6 zákona č. 173/1950 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon“):
§ 1
Předměty a sazby soudních poplatků (dále jen „poplatky“), vybíraných na základě zákona o soudních poplatcích č. 173/1950 Sb. ve znění zákona č. 10/1959 Sb., jsou uvedeny v připojeném sazebníku, který je součástí tohoto nařízení.
§ 2
(1) Pro určení hodnoty předmětu řízení (§ 3 odst. 2 zákona) je rozhodnou běžná cena v místě a čase, kde a kdy bylo řízení zahájeno.
(2) K příslušenství se při výpočtu ceny nepřihlíží.
§ 3
(1) Kolkovými známkami se platí, není-li stanoveno jinak, poplatky nepřevyšující 400 Kčs.
(2) Nedoplatek do 400 Kčs u poplatku převyšujícího 400 Kčs může být zaplacen kolkovými známkami, dal-li k tomu soud souhlas.
(3) Kolkové známky (oba díly) se nalepují na písemné podání, popřípadě na soudní protokol nebo na vyhotovení písemné výzvy soudu. Platí-li se poplatek za doklad (výpis, duplikát, ověření, vysvědčení apod.) vydaný soudem (prokuraturou), nalepí se horní díl kolkové známky na doklad a její spodní díl na písemné podání, popřípadě na soudní protokol nebo na záznam o provedeném úkonu (v příslušném rejstříku) nebo na vyhotovení písemné výzvy soudu (prokuratury); při úkonech, o nichž se nevede evidence (ověřování opisů apod.), nalepují se oba díly kolkové známky na doklad.
(4) Kolkové známky (oba díly) znehodnotí soud (prokuratura) otiskem kulatého úředního razítka.
§ 4
(1) Na účet soudu, za jehož činnost se poplatky vybírají, se platí
a) poplatky převyšující 400 Kčs a
b) poplatky, které je povinen zaplatit odpůrce navrhovatele (žalobce) osvobozeného od poplatku. Soud může však tomuto poplatníkovi uložit, aby poplatek nepřevyšující 400 Kčs zaplatil kolkovými známkami.
(2) Způsob zaplacení poplatku, který se vymáhá exekučně, jakož i poplatku z exekuční likvidace určí soud.
§ 5
Nařízení č. 3/1951 Sb., kterým se vydává sazebník soudních poplatků a některé předpisy o nich, se zrušuje.
§ 6
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. května 1959.
 
Dolanský v. r.
Ďuriš v. r.
 
SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ
I. Poplatky za výkon soudnictví
 
Pol.
Předmět
Poplatky
pevné
procentní
Kčs
%
1
Z návrhu na zahájení řízení (ze žaloby), pokud
 
 
neplatí jiná sazba,
 
 
a) z hodnoty předmětu řízení
 
4
 
 
nejméně
 
 
však 20
 
 
Kčs
b) nelze-li předmět řízení penězi ocenit, dále jde-li o soudní výpověď nechráněných nájmů, vydání rozkazu podle § 375 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) a odpor proti nim, o přivolení k výpovědi a zrušení nájemního poměru bez výpovědi v případech chráněných nájmů, jakož i návrhy žaloby na vyklizení
60
 
Poznámky k pol. 1
 
 
1. Ze vzájemné žaloby se platí poplatek podle stejné sazby
 
 
2. Žádá-li žalovaný, aby soud rozhodl v rozsudku o vzájemné pohledávce i nad částkou uplatněnou žalobou, platí se poplatek i z částky, která převyšuje hodnotu předmětu řízení o žalobě.