dnes je 8.12.2023

Input:

22/1961 Sb., Vyhláška Ústředního geologického úřadu a ministerstva financí o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací

č. 22/1961 Zb.
VYHLÁŠKA
Ústředního geologického úřadu a ministerstva financí
ze dne 15. února 1961
o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací
Ústřední geologický úřad a ministerstvo financí v dohodě se Státní plánovací komisí a ostatními zúčastněnými orgány, po projednání s krajskými národními výbory a vybranými podniky, stanoví podle § 2 vládního nařízení č. 11/1958 Sb., o organizaci státní geologické služby, § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, podle 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky a podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. f) vládního nařízení č. 81/1958 Sb., o správě národního majetku:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Účel úpravy
Soustředěním podstatné části geologického výzkumu a průzkumu do samostatného odvětví jednotně řízeného Ústředním geologickým úřadem, byly vytvořeny předpoklady k využívání výsledků této činnosti podle potřeb plánovitého proporcionálního rozvoje jednotlivých odvětví a celého národního hospodářství a pro uplatnění nových zásad ekonomického řízení.
Tyto zásady a zvýšený zájem organizací na dobrém hospodaření s prostředky státního rozpočtu i s vlastními finančními zdroji vyžadují úpravu projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací.
§ 2
Rozsah platnosti
Tato vyhláška se vztahuje na geologické práce, prováděné státními socialistickými organizacemi. Na geologické práce prováděné organizacemi Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin se tato vyhláška nevztahuje.
§ 3
Geologické práce
(1) Geologickými pracemi ve smyslu této vyhlášky se rozumí geologický výzkum a geologický průzkum včetně průzkumu těžebního.
(2) Hlavním cílem geologických prací je zjišťování zásob užitkových nerostů a zdrojů pitné a užitkové vody, nutných pro rozvoj národního hospodářství a zjištění geologických skutečností, které zpřesňují znalosti o geologické stavbě státního území, jakož i zjištění geologických a geologickotechnických údajů potřebných pro investiční výstavbu.
§ 4
Geologický výzkum
Geologický výzkum zkoumá geologickou stavbu státního území a řeší tematické úkoly, směřující k zjištění významných zákonitostí nebo prvků geologické stavby zkoumané oblasti nebo k získání vhodných vědecky, ekonomicky a technicky zdůvodněných postupů při geologických pracích; účelem geologického výzkumu je získat podklady pro vědeckou, hospodářskou a technickou činnost, prováděnou zvláště k rozšíření surovinové základny státu.
§ 5
Geologický průzkum
Geologický průzkum zahrnuje průzkum ložiskový, hydrogeologický a stavebně geologický:
a) ložiskový průzkum má za účel vyhledávat ložiska nerostných surovin, zjišťovat jejich vývoj, úložní poměry a kvalitu suroviny v rozsahu nutném k vyčíslení zásob nerostné suroviny ložiska ve stanovených kategoriích,