dnes je 7.12.2023

Input:

22/1966 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci

č. 22/1966 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 11. března 1966
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky a vědecké a technické spolupráci
Dne 29. června 1965 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci. Vzájemnou výměnou nót o schválení vstoupila Dohoda na základě svého článku 9 v platnost dne 14. ledna 1966.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Francouzské republiky, vedeny přáním usnadnit a rozvíjet spolupráci mezi Československem a Francií na poli vědy a techniky, přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k posílení přátelských vztahů a výměn mezi oběma státy, se rozhodly uzavřít tuto Dohodu:
Článek 1
Obě Smluvní strany se zavazují, že budou rozvíjet a posilovat vědeckou a technickou spolupráci. Ve vzájemně shodě vymezí jednotlivé oblasti této spolupráce se zřetelem na zkušenosti, získané vědci a techniky obou států a na možnosti, nabízející se v jednotlivých oblastech.
Článek 2
Vědecká a technická spolupráce podle článku 1 bude uskutečňována:
a) poskytováním studijních stipendií nebo stáží studentům přírodních věd, studujícím inženýrství, inženýrům a technikům obou států;
b) organizováním cest specialistů a techniků;
d) organizováním vědeckých a technických přednášek, konferencí a kolokvií.
Článek 3
Obě Smluvními strany berou na vědomi Ujednání mezi Československou akademií věd a Národním střediskem vědeckého výzkumu uzavřeným 21. května 1964 a budou podporovat obě instituce při pokračování a rozšiřování jejich styků v oblasti vědeckého výzkumu.
Článek 4
Obě Smluvní strany budou podporovat zřízení a rozvoj středisek pro vědeckou a technickou dokumentaci druhé země na svém území a za tím účelem přijmou příslušná opatření.
Článek 5
Každá ze Smluvních stran usnadní další rozšiřování vědeckých a technických knih a publikací druhé země, a to jak komerční cestu, tak formou výměna darů.
Článek 6
Každá Smluvní strana poskytne na svém území osobám vyslaným druhou Smluvní stranou na základě ustanovení této Dohody všechny potřebné podmínky pro splnění jejich úkolů.
Článek 7
1. Obě Smluvní strany vytvoří Československo-francouzský stálý výbor, který bude zajišťovat provádění této Dohody.
2. K zajištění úzké koordinace v oblasti kulturních, vědeckých a technických vztahů budou členové tohoto Stálého výboru právoplatnými členy Československo-francouzské smíšené komise, vytvořené na základě Protokolu o kulturních, vědeckých a technických výměnách ze dne 26. září 1964
3. Stálý výbor se bude scházet střídavě v Praze a v Paříži v zásadě jednou ročně. Bude se zabývat zejména periodickými plány vědeckých a technických výměn.Podle potřeby může k jednáním přizvat experty.
Článek 8
Každá ze Smluvních stran oznámí písemně druhé Smluvní straně schválení