dnes je 19.7.2024

Input:

222/1946 Sb., Zákon o poště (poštovní zákon), platné do 30.6.2000

č. 222/1946 Zb.
[zrušené č. 507/2001 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 7. listopadu 1946
o poště
(poštovní zákon).
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
I. Poštovní výhrada.
§ 1.
Vymezení poštovní výhrady.
Stát má výhradní právo dopravovati věci vytčené v § 2, jakož i zříditi a provozovati podnik k dopravě těchto věcí. Souhrn těchto práv tvoří poštovní výhradu.
§ 2.
Věci podléhající poštovní výhradě.
(1) Poštovní výhradě podléhají otevřené nebo uzavřené písemnosti, obsahující aktuální sdělení určitým adresátům, bez ohledu na způsob, jakým jsou tyto písemnosti pořízeny.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro písemnosti tam vytčené, dopravované do ciziny, z ciziny nebo v průvozu státním územím.
§ 3.
Výjimky z poštovní výhrady.
(1) Poštovní výhradě nepodléhají
1. věci vytčené v § 2, dopravuje-li je někdo sám nebo je dává dopravovati osobou k tomu zjednanou
a) v obvodu obce, ve které má své bydliště nebo podnik (místní doprava);
b) do jiného místa, pokud dopravované věci nejsou určeny různým adresátům nebo nepocházejí od různých odesilatelů;
2. písemnosti ve vzájemném styku služeben státních dopravních podniků, pokud běží o styk služební a pokud jej zprostředkují zaměstnanci těchto podniků;
3. otevřené listiny, které se odevzdávají dopravcům jako průkaz o zasílaných věcech, pokud se údaje v těchto průkazech vztahují k zasílaným věcem a nemají ráz osobního oznámení.
(2) Věci podléhající poštovní výhradě a určené různým adresátům je dovoleno sdružiti pro úsporu poštovních poplatků v jednu zásilku jen tehdy, jsou-li tyto věci určeny osobám bydlícícm s adresátem.
II. Činnost pošty.
§ 4.
Výkon poštovní výhrady.
(1) Práva státu, vyplývající z poštovní výhrady, vykonává pošta, která podle potřeby zřizuje, udržuje nebo ruší vlastní poštovní zařízení.
(2) Místní dopravu [§ 3, odst. 1, č. 1, písm. a)] není dovoleno provozovati jako podnik, slouží-li této místní dopravě poštovní zařízení.
§ 5.
Ostatní činnost pošty.
(1) Pošta obstarává mimo dopravu věcí, podléhajících poštovní výhradě, také dopravu novin a časopisů, dopravu peněz a jiných cenností, zprostředkuje poukazy a výplaty peněz, vybírá peníze podle zvláštních příkazů a obstarává dopravu zásilek zboží do váhy stanovené zvláštními předpisy.
(2) Pošta vykonává po předchozím souhlasu věcně příslušného ústředního úřadu státní správy i jiné služby, může-li je obstarávati svými zařízeními.
§ 6.
Služební povinnost pošty.
(1) Kde má pošta potřebná zařízení, je povinna poskytovati své služby bez rozdílu každému, kdo vyhoví stanoveným podmínkám.
(2) Pošta může však své služby omeziti, odepříti nebo zastaviti, vyžaduje-li toho zájem veřejný nebo bezpečnost poštovních zaměstnanců a věcí poštou dopravovaných.
§ 7.
Používání pošty.
(1) Zvláštní předpisy (řády), vydané poštou stanoví
1. podmínky pro používání pošty, jakož i práva a závazky pošty a těch, kdo pošty používají;
2. poplatky za použití pošty.
(2) Není dovoleno
1. použíti pošty, aniž jsou splněny podmínky a zaplaceny poplatky stanovené řády;
2. podati k poštovní dopravě za nižší poplatek nebo připojiti k zásilce za nižší poplatek věc, které taková poplatková výhoda