dnes je 22.6.2024

Input:

224/1947 Sb., Vyhláška, kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky

č. 224/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 29. listopadu 1947,
kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky.
Podle § 3 zákona ze dne 15. října 1947, č. 186 Sb., jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky, vyhlašují po dohodě s ministrem financí v příloze upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky.
Sazebník nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948.
 
Dr. Clementis v. r.
 
státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí.
Příloha k vyhlášce č. 224/1947 Sb.
Sazebník
 
Čís.
pol.
Označení poplatného úředního úkonu
Poplatek
u zast. úřadů ČSR v zemích
mimo evropských
evropských
Kčs
hal
Kčs
hal
 
A. Poplatky za různé správní úkony.
 
 
 
 
1
Za úřední úkony, pro které není
 
 
 
 
 
ustanovena zvláštní sazba:
 
 
 
 
 
a) pevný poplatek za první podání .
150
-
300
-
 
b) za každé následující podání v téže věci,
 
 
 
 
 
pokud nevyžaduje nového samostat.vyřízení.
75
-
150
-
 
c) za každou přílohu v originále nebo v opise.
30
-
60
-
 
Poznámky:
 
 
 
 
 
1. Při protokolárním sepsání se
 
 
 
 
 
zvyšuje poplatek stanovený pod
 
 
 
 
 
a) a b), o 50 %
 
 
 
 
 
2. Podání a přílohy ve dvou nebo několika
 
 
 
 
 
stejnopisech jsou podrobeny poplatkové
 
 
 
 
 
povinnosti jen za prvopis.
 
 
 
 
2
Za vybrání pohledávky, renty a pod.
 
 
 
 
 
z vybrané částky nebo hodnoty ..
1%
 
1%
 
 
nejméně však poplatek podle pol. 1.
 
 
 
 
 
Poznámky:
 
 
 
 
 
1. Viz § 4.
 
 
 
 
 
2. Za inkaso směnky se vybírá
 
 
 
 
 
poloviční procentový poplatek.
 
 
 
 
 
3. Za doručení peněz, cenných papírů,
 
 
 
 
 
vkladních knížek a jiných cenných předmětů
 
 
 
 
 
se vybírá mimo poplatek, stanovený touto
 
 
 
 
 
položkou, ještě poplatek podle pol. 4.
 
 
 
 
 
4. Bylo-li zakročení bezvýsledné,
 
 
 
 
 
vybírá se poplatek podle pol. 1.
 
 
 
 
3
Za účast v řízení pozůstalostním:
 
 
 
 
 
I.
za úřední úkony v úředních místnostech
 
 
 
 
 
 
(prohlášení posledního pořízení,
 
 
 
 
 
 
shromáždění věřitelů a dědiců a
 
 
 
 
 
 
pod.), není-li v tomto sazebníku
 
 
 
 
 
 
něco jiného stanoveno:
 
 
 
 
 
 
za první stránku protokolu
60
-
120
-
 
 
za každou další stránku protokolu
30
-
60
 
 
II.
za úřední úkony mimo úřední
 
 
 
 
 
 
místnosti (zapečetění pozůstalosti nebo
 
 
 
 
 
 
sejmutí úřední pečeti a sepsání protokolu
 
 
 
 
 
 
o tom, úmrtní zápis, zastupování před
 
 
 
 
 
 
místními úřady nebo soudy, spolupůsobení
 
 
 
 
 
 
při jejich úředních úkonech a pod.),
 
 
 
 
 
 
není-li v tomto sazebníku něco jiného
 
 
 
 
 
 
stanoveno, za každý den úředního jednání.
450
-
900
 
 
III.
za sepsání inventáře s odhadem nebo
 
 
 
 
 
 
s udáním hodnoty za každý odhad nebo
 
 
 
 
 
 
věcný či znalecký nález:
 
 
 
 
 
 
a) za každý den úředního jednání.
300
 
400
 
 
 
b) kromě toho z úhrnné hodnoty se
 
 
 
 
 
 
znamenaných a odhadnutých předmětů
1/4 %
 
1/4 %
 
 
IV.
za spravování pozůstalosti z
 
 
 
 
 
 
ryzí hodnoty projednaného
 
 
 
 
 
 
pozůstalostního jmění za rok
 
 
 
 
 
 
nebo jeho část
1 %
 
1 %
 
 
V.
za provedení veřejné dražby:
 
 
 
 
 
 
a) za každý den úředního jednání
300
-
600
-
 
 
b) kromě toho z částky,
 
 
 
 
 
 
dražbou stržené
1 %
 
1 %