dnes je 17.4.2024

Input:

224/1949 Sb., Vládní nařízení o sčítání lidu v roce 1950 a soupisech s ním spojených

č. 224/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. října 1949
o sčítání lidu v roce 1950 a soupisech s ním spojených
(o národním sčítání).
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2 zákona ze dne 17. března 1927, č. 47 Sb., o sčítání lidu:
ČÁST PRVÁ.
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
(1) Třetí sčítání lidu se koná dne 1. března 1950; rozhodnou dobou je půlnoc z 28. února na 1. březen.
(2) Se sčítáním lidu se spojuje soupis domů a bytů, soupis zemědělských závodů a soupis průmyslových a živnostenských závodů. Sčítání lidu spolu se soupisy s ním spojenými se označuje pro svůj obzvláštní význam, který má pro jednotný hospodářský plán, názvem „národní sčítání“.
§ 2.
Každý je povinen uvést správně a včas všechny údaje požadované od něho při národním sčítání.
§ 3.
Národní sčítání řídí ministerstvo vnitra a provádějí je národní výbory.
§ 4.
(1) Pro účely národního sčítání rozdělí okresní národní výbory území jednotlivých obcí na sčítací obvody.
(2) Pro každý sčítací obvod jmenuje okresní národní výbor sčítacího komisaře (dále jen „komisař“) a pro několik sčítacích obvodů dohromady sčítacího revisora (dále jen „revisor“).
(3) Za komisaře a revisory mohou být ustanoveni českoslovenští občané starší 18 let, kteří jsou bezúhonní a poskytují záruku, že svůj úkol splní správně, přesně a včas. Každý je povinen převzít ve svém bydlišti funkci komisaře (revisora), nejsou-li tu vážné důvody, pro něž by této povinnosti mohl být zproštěn.
(4) Funkce komisaře a revisora je funkcí veřejnou. Při jejím výkonu požívají komisaři a revisoři ochrany jako veřejní funkcionáři podle příslušných předpisů trestních. Okresní národní výbor jim vydá úřední legitimaci, opravňující je ke vstupu na nemovitosti, kde mají sčítat. K přezkoumání údajů o sčítaných skutečnostech jsou komisaři a revisoři oprávněni vyžádat si k nahlédnutí osobní i jiné doklady.
(5) Za sčítací práce obdrží komisaři a revisoři od okresního národního výboru odměnu odstupňovanou podle rozsahu a povahy splněného úkolu. Směrnice pro stanovení odměn vydá ministerstvo vnitra po dohodě s ministerstvem financí.
§ 5.
Podrobné směrnice a instrukce o tom, jak provést přípravné práce i vlastní národní sčítání, jakož i sčítací tiskopisy, vydá ministerstvo vnitra v dohodě se státním úřadem plánovacím a se zúčastněnými ministerstvy.
§ 6.
Výsledky národního sčítání zpracuje, přihlížeje především k účelům plánovaného hospodářství, státní úřad statistický a na Slovensku podle jeho pokynů slovenský plánovací úřad. Tyto výsledky se uveřejní v úředních publikacích státního úřadu statistického, po případě slovenského plánovacího úřadu.
ČÁST DRUHÁ.
Sčítání lidu.
§ 7.
(1) Při sčítání lidu se zjišťuje o každé osobě, která je v rozhodné době (§ 1) přítomna na státním území jméno a příjmení, přítomnost v obci (trvalá nebo dočasná přítomnost, dočasná nepřítomnost), odkud a kdy se sčítaný přistěhoval, poměr k osobě, která je v čele domácnosti, pohlaví, datum narození, rodinný stav, státní příslušnost, národnost, náboženské vyznání (bez vyznání), školní vzdělání, osobní povolání (hlavní a vedlejší), postavení v tomto povolání a pracovní místo (název - firma závodu,