dnes je 22.6.2024

Input:

225/1946 Sb., Vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků, platné do 31.12.1953

č. 225/1946 Zb.
[zrušené č. 107/1953 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 25. října 1946
o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovacích svršků.
Podle § 14, odst. 3 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), stanovím v dohodě s Národní bankou Československou:
Čl. 1.
Bez povolení ministerstva financí (na Slovensku pověřenectva financí) nebo finančních úřadů jím určených lze vyvážeti
1. věci, které s sebou v cestovním styku vezou cestující osoby, zřízenci veřejných podniků dopravních, lodníci a letci ke svému vlastnímu užívání nebo k výkonu svého povolání, pokud jsou přiměřené poměrům těchto osob,
2. upomínkové předměty, které s sebou vezou cestující cizozemci, pokud obecná hodnota takových předmětů nepřesahuje 3000 Kčs a pokud nejde o předměty uvedené v § 14, odst. 1, písm. c) devisového zákona,
3. věci, sloužící v pohraničním styku výkonu zaměstnání nebo uspokojení denních potřeb pohraničních obyvatel.
Čl. 2.
Bez povolení ministerstva financí (na Slovensku pověřenectva financí) nebo finančních úřadů jím určených lze dále vyvážeti
1. věcné rady, řády, vyznamenání, čestné ceny a pod., věnované nebo udělené do zahraničí československými veřejnými činiteli nebo československými úřady,
2. věcné dary až do hodnoty 1000 Kčs, nejsou-li vyváženy do Německa, Maďarska nebo Rakouska a nejde-li o
a) předměty uvedené v § 14, odst. 1, písm. c) devisového zákona,
b) potraviny,
c) nové textilie a novou obuv,
d) lékařské přístroje a léčiva,
e) svršky, které jsou nebo mohou býti součástí živého nebo mrtvého inventáře zemědělských podniků včetně osiva, satby a krmiv,
f) předměty označované v obchodu jako jablonecké zboží,
g) předměty, přístroje, patenty, listiny a pod., jejichž prozrazení v cizině by mohlo ohrozit soutěžní schopnost některé důležité tuzemské výroby nebo bezpečnost státu.
Čl. 3.
Jiné předpisy, jimiž jest vývoz předmětů, uvolněných podle čl. 1 a 2 k výstupu do ciziny, vázán na zvláštní povolení, zůstávají nedotčeny.
Čl. 4.
Jednání a opominutí příčící se ustanovením této vyhlášky se stíhají podle oddílu IV devisového zákona.
Čl. 5.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dolanský v. r.