dnes je 17.4.2024

Input:

226/1949 Sb., Nařízení ministra práce a sociální péče o úpravě pracovní doby k usnadnění plynulého zásobování elektřinou a topnou parou v zimních měsících

č. 226/1949 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra práce a sociální péče
ze dne 27. října 1949
o úpravě pracovní doby k usnadnění plynulého zásobování elektřinou a topnou parou v zimních měsících.
Ministr práce a sociální péče nařizuje podle § 41, odst. 4 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvém pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
Všeobecná opatření.
§ 1.
(1) Osoby odpovědné za správu závodů (dále jen „správa závodu“) průmyslových, řemeslných, kanceláří, skladů, živností, obchodů, včetně závodů a dílen veřejné správy, jsou povinny rozvrhnouti v zimních měsících pracovní dobu tak, aby bylo usnadněno plynulé zásobování elektřinou. Správa závodu je zejména povinna při 48hodinové provozní době rozvrhnouti pracovní dobu alespoň na 6 dnů v týdnu. Vyžaduje-li toho zvláštní povaha provozu a dohodne-li se o tom závod předem s dodávajícím energetickým podnikem, může příslušný krajský národní výbor povoliti výjimečně jiné rozvržení pracovní doby.
(2) Správa závodů uvedených v odstavci 1 je povinna učiniti potřebná opatření za tím účelem, aby se v provozu nevyskytly nepravidelnosti, které by zvyšovaly odběr elektrické energie. Není proto přípustné, aby zaměstnanci nahrazovali prodlužováním pracovní doby v zimních měsících pracovní dobu, kterou zameškali tím, že se v závodě nepracovalo pro t. zv. hromadné závodní volno.
§ 2.
(1) Správa závodu je povinna stanoviti začátek pracovní doby s přihlédnutím k místním dopravním poměrům takto:
a) v průmyslových závodech s jednou pracovní směnou po dohodě s příslušným energetickým podnikem
aa) na území města Prahy na dobu mezi
7.45 až 8.30 hod.,
bb) v ostatních místech
7.30 až 8.30 hod.,
b) v průmyslových závodech se dvěma nebo třemi pracovními směnami po dohodě s příslušným energetickým podnikem
aa) ve vnitřním městě Praze na dobu mezi
5.45 až 6.00 hod.,
bb) na ostatním území města Prahy na dobu mezi
5.45 až 6.45 hod.,
cc) v ostatních místech na dobu mezi
5.00 až 6.30 hod.,
c) v ostatních závodech s výjimkou závodů zemědělských
aa) na území města Prahy na dobu mezi
8.15 až 8.30 hod.,
bb) v ostatních místech na dobu mezi
8.00 až 8.30 hod.,
d) v prodejnách, vyjma lékárny, prodejny tabáku a novin, a v nevýrobních závodech s výjimkou družstev pro příjem obilí na území města Prahy i v ostatních místech jednotně na dobu mezi
8.30 až 9.00 hod.,
e) v kancelářích (včetně kanceláří ředitelství národních podniků, spolků, sdružení, korporací a pod.) s výjimkou kanceláří, jejichž provoz je časově vázán na provoz výrobního podniku, po dohodě s příslušným energetickým podnikem
aa) na území města Prahy na dobu mezi
7.45 až 8.45 hod.,
bb) v ostatních místech na dobu mezi
7.30 až 8.45 hod.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahují na potravinářské závody, které v zájmu včasného a plynulého zásobování obyvatelstva musí míti jiný začátek pracovní doby, na živnosti hostinské a na závody, u nichž provozní doba vyplývá ze zvláštních předpisů (na př. mlýny a pod.).
(3) Výjimkou z ustanovení odstavce 1, písm. d) se stanoví pro papírnické obchody začátek pracovní