dnes je 17.4.2024

Input:

227/1947 Sb., Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947

č. 227/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1947
o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) K důchodům z invalidního a starobního pensijního soukromých zaměstnanců, hornického pensijního a provisního pojištění, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1947, se poskytnou pro rok 1947 tyto jednorázové přídavky:
 
k důchodu invalidnímu a starobnímu
Kčs 1.200,-,
k důchodu vdovskému a vdoveckému
Kčs 1.000,-,
k důchodu sirotčímu, rodičů a jiných pozůstalých
Kčs 700,-,
k přídavku na děti (vychovávacímu příplatku)
Kčs 300,-.

Přídavek se neposkytne k starobním odměnám z provisního pojištění.
(2) Přídavek podle odstavce 1 se zvyšuje u bezmocných v poměru, v němž je zvýšen důchod pro bezmocnost.
(3) Požívá-li oprávněná osoba několika důchodů uvedených v odstavci 1, poskytne se jí pouze přídavek nejvyšší. Přídavek podle tohoto zákona nepřísluší poživatelům odpočivných nebo zaopatřovacích platů z prostředků veřejných, leč by přídavek podle tohoto zákona byl vyšší než obdobný přídavek, který se jim poskytne k těmto platům z veřejných prostředků; dále nepřísluší zaměstnaným důchodcům, mají-li ze svého zaměstnání nárok na plný vánoční příspěvek v roce 1947.
§ 2.
(1) K důchodům z úrazového pojištění, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1947, se poskytnou pro rok 1947 tyto jednorázové přídavky:
a) k důchodu zraněného se ztrátou schopnosti
k výdělku 100 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kčs 1.200,-,
b) k důchodu zraněného s menší ztrátou schopnosti
k výdělku, nejméně však se ztrátou schopnosti 50 %,
poměrná část částky Kčs 1.200,-, která odpovídá míře
zmenšení schopnosti k výdělku,
c) k důchodu vdovskému a vdoveckému. . . . . . . . . . . Kčs 1.000,-,
d) k důchodům ostatních oprávněných osob . . . . . . . . Kčs 700,-.
(2) Přídavek k důchodu zraněného, který má podle příslušných předpisů nárok na zvýšení důchodu (ošetřovné) pro bezmocnost, se zvyšuje o polovinu.
(3) Přídavek se neposkytne osobám, které mají nárok na jednorázový přídavek, již z důchodového pojištění podle § 1, dále poživatelé odpočivných nebo zaopatřovacích platů z prostředků veřejných, leč by přídavek podle tohoto zákona byl vyšší než obdobný přídavek, který se jim poskytne k těmto platům s veřejných prostředků, jakož i zaměstnaným důchodcům, mají-li ze svého zaměstnání nárok na plný vánoční příspěvek v roce 1947. Požívá-li oprávněná osoba několika důchodů z úrazového pojištění, poskytne se jí pouze přídavek nejvyšší.
§ 3.
K důchodům vypláceným do ciziny se přídavek neposkytuje.
§ 4.
Neprávem přijaté přídavky jest nositel pojištění oprávněn sraziti si z běžného důchodu nebo z jiné dávky, na kterou má týž příjemce nárok.
§ 5.
Přídavky podle tohoto zákona jsou osvobozeny od daně ze mzdy.
§ 6.
Náklady spojené s výplatou přídavků podle tohoto zákona hradí nositelé pojištění ze svého.
§ 7.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1947; provede jej ministr sociální péče.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
 
Dr. Nejedlý v. r