dnes je 27.9.2023

Input:

229/1946 Sb., Vládní nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946

č. 229/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. prosince 1946
o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946.
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. V., odst. 1 finančního zákona republiky Československé ze dne 29. března 1946, č. 59 Sb., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946:
§ 1.
(1) Toto nařízení se vztahuje na vnitřní státní dluh, a to na československý vnitřní státní dluh, pokud byl sjednán do 31. prosince 1945, vyjímajíc státní stavební losy, vydané podle zákona ze dne 11. března 1921, č. 100 Sb., o stavebním ruchu, a na vnitřní dluh z doby nesvobody.
(2) Československým vnitřním státním dluhem se rozumí dluh, jehož důvod vzniku spadá do doby před 30. zářím 1938, i když dluhopisy dnes obíhající byly vydány později (4 1/2 % a 3 % konversní půjčka slovenská, 4 1/2 % regresní půjčky protektorátní i slovenské, 3 1/2 % pokladniční poukázky protektorátní i slovenské, vydané ke konversi starých závazků), jakož i dluh sjednaný orgány Československé republiky v době od osvobození do konce roku 1945. Stejně jako československý dluh se posuzuje 4 1/2 % unifikační půjčka, emise A, vydaná v době nesvobody ústavům sociálního pojištění ke konversi 5 % neemisních zápůjček z počátku roku 1939, 4 1/2 % a 3 1/2 % půjčka hospodářské obrody Slovenska, jakož i neemisní zápůjčky, uzavřené před 14. březnem 1939.
(3) Vnitřním dluhem z doby nesvobody se rozumí dluh t. zv. protektorátu Čechy a Morava a t. zv. Slovenského státu, vyjímajíc ony emise, na něž se vztahuje ustanovení odstavce 2.
§ 2.
(1) Po dobu účinnosti tohoto nařízení se vnitřní státní dluh (§ 1) neumořuje a jistiny, jejichž splatnost již nastala nebo za jeho účinnosti nastane, se nesplácejí, pokud ministr financí nestanoví jinak.
(2) Ustanovení předchozího odstavce se vztahuje též na státní pokladniční poukázky a státní pokladniční směnky, vydané na Slovensku a splatné v letech 1944 až 1946; z těchto poukázek a směnek se po dobu odkladu jejich splatnosti úroky (prolongační úroky) platí dále.
(3) Státní pokladniční bony a tříměsíční pokladniční poukázky budou při splatnosti vyměňovány za papíry téhož druhu se stejnou dobou oběhu, ale s pozdější splatností.
§ 3.
Úroková služba vnitřního státního dluhu se obnovuje a bude obstarávána podle dosavadních předpisů, pokud toto nařízení nestanoví jinak. Výplata útoků, které dospěly před 1. listopadem 1945 a které nebyly dosud zaplaceny, se provede na vázaný vklad věřitelů. Úroky z prodlení se neplatí.
§ 4.
(1) Úroky z československého vnitřního státního dluhu (§ 1, odst. 2), dospívající v roce 1946, se vyplatí, pokud činí více než 3 1/2 %, sazbou 3 1/2 %.
(2) Úroky z dluhu z doby nesvobody (§ 1, odst. 3), dospívající v roce 1946, se vyplatí, pokud činí více než 3 %, sazbou 3 %.
(3) Správní příspěvek se při tom pokládá za součást úroku.
(4) Vinkulované dluhopisy starších půjček, které podléhaly unifikaci podle zákona ze dne 15. května 1936, č. 128 Sb., o výměně dluhopisů vnitřního státního dluhu, nebo podle vyhlášky ministra financí ze dne 3. června 1940, č. 476 Ú. l., o výměně níže zúročitelných státních dluhopisů za unifikační půjčku, nebyly však dosud unifikovány,