dnes je 22.6.2024

Input:

229/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se vymezují úkoly národní bezpečnosti

č. 229/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. prosince 1947,
jímž se vymezují úkoly národní bezpečnosti.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 2 zákona ze dne 11. července 1947, č. 149 Sb., o národní bezpečnosti:
§ 1.
Správním úřadům národní bezpečnosti náleží všeobecně úkol chránit veřejnou bezpečnost a bdít nad veřejným pořádkem a veřejnou mravností, tak aby každý občan mohl žíti v klidu a bez obav.
§ 2.
K úkolům správních úřadů národní bezpečnosti (§ 1) patří bez újmy příslušnosti jiných úřadů a orgánů (soudů):
1. ochrana ústavního zřízení, zejména zajištění Československé republiky před útoky na její svrchovanost, samostatnost, celistvost, demokraticko-republikánskou státní formu, bezpečnost a obranu;
2. ony úkoly, které zákon ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu, přikazoval v obcích, pro něž byly zřízeny bývalé státní policejní úřady, těmto úřadům;
3. střežení státních hranic; věci stráže obrany státu;
4. zajištění osobní bezpečnosti ústavních činitelů;
5. ochrana lidových práv a svobod, zaučených ústavou;
6. obrana proti hospodářskému vyzvědačství;
7. obrana proti hospodářskému záškodnictví, t. j. proti soudně trestným činům, namířeným proti plánovanému a řízenému hospodářství nebo proti národním podnikům, znárodněným podnikům nebo podnikům pod národní správou;
8. všeobecná ochrana osobní bezpečnosti občanů;
9. všeobecná ochrana bezpečnosti veřejného i soukromého majetku;
10. policejní věci zbraní, střeliva a výbušnin;
11. policie požární a věci hasičstev (s výjimkou úpravy služebních a platových poměrů jejich příslušníků); pomoc při pohromách;
12. policejní věci dopravy silniční, zejména: dohled na stav komunikací s hlediska dopravní bezpečnosti; věci chování v silniční doprav; dopravní značky; připuštění k silniční dopravě;
13. policejní věci dopravy železniční, zejména: péče, aby v okolí dráhy nebylo nic podnikáno, co by ohrožovalo dráhu nebo její provoz, nebo způsobovalo nebezpečí ohně; péče o zachování veřejné bezpečnosti, klidu a pořádku na dráze;
14. policejní věci dopravy letecké zejména: pozorování a evidence veškeré letecké činnosti ve výsostných oblastech státu; dozor nad dodržováním zákonných předpisů a mezinárodních úmluv o letectví;
15. evidence obyvatelstva, zejména: hlášení pobytu; hlášení vojenských osob mimo činnou službu pro vojenské účely podle branných předpisů; průkazy totožnosti;
16. věci cizinecké, cestovní pasy a pohraniční styk;
17. věci poštovních holubů;
18. policie spolková (také věci zvláštních sdružení) a policie shromažďovací;
19. boj proti zločinnosti; věci postrku a vyhoštění a věci hnanecké; policejní dozor; věci donucovacích pracoven, vychovatelen, pracovních středisk a policejních věznic;
20. věci potulných cikánů;
21. potírání sociálních neřestí, zejména: potírání alkoholismu, opatření proti osobám vyhýbajícím se práci; opatření pro zpustlosti mládeže; potírání hazardních her, prostituce, žebroty a tuláctví; boj proti nedovolenému rozšiřování a užívání omamných prostředků;
22. policejní opatření podle předpisů o potírání pohlavních nemocí;
23. věci veřejných sbírek, sázek a loterií; povolování hracích