dnes je 19.7.2024

Input:

229/1948 Sb., Nařízení, kterým se prohlašuje závaznost některých norem

č. 229/1948 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra techniky
ze dne 20. září 1948,
kterým se prohlašuje závaznost některých norem.
Ministr techniky v dohodě s ministry národní obrany, průmyslu, zemědělství, dopravy, pošt a zdravotnictví nařizuje podle § 15, odst. 1, písm. f) zákona ze dne 7. března 1947, č. 42 Sb., o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem, ve znění zákona ze dne 19. července 1948, č. 177 Sb.:
§ 1.
S výhradou ustanovení § 2 se prohlašují za závazné tyto normy vydané Československou společností normalisační, po případě též Elektrotechnickým svazem československým (dále jen „normy“):
ČSN ESČ 231-1948 Hospodárná elektrisace v budovách a v zemědělství,
ČSN 1440-1948 Litinové odpadní trouby a tvarovky,
ČSN 1090-1948 Předpisy o betonových stavbách. Část I. Navrhování betonových staveb. (II. revidované vydání),
ČSN 1510-1948 Stavební oceli a
ČSN 2042-1948 Dřevěné zárubně.
§ 2.
(1) Ustanovení I. dílu vyhlášky ministra techniky ze dne 16. března 1948, č. 676 Ú. l. I, kterou se vydávají pokyny a směrnice pro navrhování a provádění pozemních staveb a prohlašuje závaznost některých norem, o výhradách a omezeních stanovených se zřetelem na nutné úspory hmot a stavebních nákladů, zůstávají nedotčena.
(2) Pokud obsah některé z norem je v rozporu s pokyny nebo směrnicemi vydanými podle § 15 zák. č. 42/1947 Sb., po případě ve znění zákona č. 177/1948 Sb., nebo s jinými předpisy, platí tyto pokyny, směrnice nebo jiné předpisy. Odporují-li si normy navzájem, platí norma prohlášená za závaznou později.
§ 3.
Stavební plány, které budou předloženy k projednání podle stavebního řádu nebo statutu po 15. říjnu 1948, nesmějí být v rozporu s obsahem norem, a při stavbách prováděných podle těchto plánů jest dbáti norem.
§ 4.
Povolovat odchylky od obsahu norem přísluší
a) pokud odchylka má vliv na nosnost konstrukcí a bezpečnost stavby (na př. jakost stavebních hmot a její kontrola, dovolená namáhání, zatížení a ostatní předpoklady statického výpočtu, předepsaný způsob provádění nosných konstrukcí), ministerstvu techniky,
b) v ostatních případech stavebnímu úřadu.
§ 5.
Zrušuje se
a) pro železobetonové konstrukce ustanovení I. dílu, části IV, oddílu I, písm. C (Statický výpočet a dovolená namáhání), č. 23 až 26 vyhlášky ministra techniky č. 676/1948 Ú. l. I s výjimkou ustanovení, podle něhož při konstrukcích pro klidné užitečné zatížení do 250 kg/m2 (včetně) smí napětí betonové výztuže s ocelí 10002 a 10370 (čl. 35 ČSN 1090-1948) dostoupiti i při zatížení hlavním 1400 kg/cm2, pro zatížení hlavní a vedlejší se však dovolená namáhání téže výztuže 1400 kg/cm2 nezvyšují, a
b) ustanovení II. dílu vyhlášky ministra techniky č. 676/1948 Ú. l. I, pokud jím byla prohlášena za závaznou norma ČSN 1090-1931 Předpisy o betonových stavbách I. Navrhování.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.